Polityka prywatności

Informacja w myśl art. 13 Dekretu Legislacyjnego 196/2003 i art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679

aktualizacja marzec 2018 

Na niniejszej witrynie opisano sposób zarządzania stroną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przeglądających ją użytkowników. 

Informacja dotyczy jedynie niniejszej witryny, natomiast nie dotyczy innych witryn internetowych ewentualnie przeglądanych przez użytkownika za pomocą linków. 

ADMINISTRATOR PRZETWARZANIA 

Podczas przeglądania niniejszej witryny, przetwarzane mogą być dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania. 
Współadministratorami przetwarzania są: Spółka Human Company S.r.l., której powierzono wszelkie czynności związane z zarządzaniem witryny oraz spółki - jej spółki kontrolowane i powiązane. 
Figline Agriturismo S.r.l. 
Elite Firenze Gestioni S.r.l. 
Roma Camping S.r.l. 
Elite Livorno Gestioni S.r.l. 
Elite Veneto Gestioni S.r.l. 
Delta S.r.l. 
Roma Gestioni S.r.l. 
Variete S.r.l. 
La Quarta S.r.l 
Ecv Shops S.r.l. 
Ecv Servizi S.c.r.l. 
Adakitalia S.r.l. 
Plus Prague S.r.o. 
Plus Berlin G.m.b.h. 
Variete S.r.l. 

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH - Dane przeglądania 

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania umożliwiające funkcjonowanie niniejszej Witryny pozyskują, w toku normalnego działania, niektóre dane osobowe. Przekazywanie tych danych łączy się ze stosowaniem protokołów komunikacji internetowej. 
Gromadzone informacje nie mogą być przypisywane konkretnym osobom, jednak mając na uwadze ich charakter, po opracowaniu i skojarzeniu z przechowywanymi przez podmioty trzecie danymi, umożliwiać identyfikację użytkowników. 
Do tej kategorii należą adresy IP lub nazwy domen komputerów stosowanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) poszukiwanych zasobów, godzina w której zgłoszono żądanie, sposób zgłoszenia żądania do serwera, rozmiar uzyskanego w odpowiedzi pliku, kod numeryczny określający status wysłanej z serwera odpowiedź (pomyślnie, błąd, itd.) oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. 
Dane te wykorzystywane są jedynie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz aby sprawdzić jej prawidłowe działanie. Dane mogą zostać użyte do ustalenia odpowiedzialności jedynie w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych ze szkodą dla witryny i jedynie w tych przypadkach można uruchomić procedury mające na celu identyfikację autora. 
PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratorów na który składają się ochrona bezpieczeństwa danych oraz prawidłowe działanie witryny. 

METODY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA 

Dane osobowe przetwarzane są głównie przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi przez okres niezbędny do osiągnięcia celów dla których zostały zebrane. Przetwarzaniem danych na potrzeby świadczenia usług internetowych na niniejszej witrynie zajmuje się personel upoważniony przez Administratora oraz podmioty zewnętrzne, ustanowione inspektorami oraz upoważnione do zarządzania witryną i odpowiednimi systemami informatycznymi. Stosowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do wycieku danych, bezprawnego lub nieprawidłowego użycia lub nieupoważnionego uzyskania dostępu, 
Żadne dane pochodzące z usługi internetowej nie są rozpowszechniane. 
Dane osobowe podawane przez użytkowników przesyłających prośby o wysłanie materiału informacyjnego (newsletter, odpowiedzi na pytania, itd...) wykorzystywane są jedynie w celach realizacji zleconej usługi i ujawniane podmiotom trzecim wyłącznie w razie zaistnienia takiej konieczności. 

PODAWANIE DANYCH 

Za wyjątkiem przypadków określonych dla danych przeglądania, podczas nawigacji użytkownik może dobrowolnie podawać żądane dane osobowe w celu otrzymania materiału informacyjnego lub innych komunikatów. 
Niepodanie ich może skutkować niemożliwością spełnienia żądanej usługi. 

DANE PODANE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Kiedy użytkownik wchodzi na tę część Witryny, która wymaga zebrania danych osobowych, otrzymuje link do niniejszego dokumentu informacyjnego i, jeśli to konieczne, zostaje poproszony o wyrażenie zgody. 
Nieobowiązkowe, jednoznaczne i dobrowolne przesłanie adresu poczty elektronicznej na wskazane na Witrynie adresy, powoduje pozyskanie adresu nadawcy, koniecznego do udzielenia odpowiedzi na żądania, oraz ewentualnie innych danych osobowych podanych w korespondencji, które za wyjątkiem podanych szczegółówo wymogów, będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia żądań. 
Poniżej dostępne są specjalne informacje dotyczące stron Witryny, stosowane w celu świadczenia szczególnych usług na żądanie lub służące do pozyskiwania dodatkowych danych. 

"ZAREZERWUJ ON LINE" 

To strona Witryny za pomocą której użytkownik może dokonać rezerwacji pobytu w obiektach hotelowych Administratora. 
Dane podane przez użytkownika w chwili przesłania żądania rezerwacji zostaną zamieszczone na oprogramowaniu do zarządzania Obiektem. 
Po przekazaniu do Obiektu, dane będą mogły być przetwarzane przez personel administracyjny, pracujący na recepcji lub przez inny upoważniony przez Administratora personel w celu zarejestrowania rezerwacji, wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązków o charakterze księgowym i podatkowym, zaoferowania gościowi spersonalizowanych usług , spełniających jego żądania. 

PRZETWARZANIE W NASTĘPSTWIE PROŚBY O KONTAKT 

Podane dobrowolnie przez zainteresowanego dane osobowe za pomocą strefy kontakty: 
1. przetwarzane są przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi w celu: 
a. Zapewnienia pewnej i natychmiastowej odpowiedzi i spełnienia żądań zainteresowanego 
b. wykonania obowiązków wynikających z ustaw, norm i rozporządzeń unijnych; przestrzegania poleceń wydanych przez Władzę Sądową. 
c. Wzbogacenia systemu o wiedzę na temat ogółu społeczeństwa, potrzebną do kontroli, ulpszania i następnie projektowania usługi, dopasowanej do zapotrzebowania i ograniczeń środowiskowych. 
d. Dane kontaktowe, adresy pocztowe i poczty elektronicznej będą mogły być wykorzystywane do przesyłania komunikatów grzecznościowych i/lub materiału informacyjnego/ofert dotyczących produktów i świadczonych przez Administratora przetwarzania usług, naturalnie za zgodą zainteresowanego, wyrażoną również w formie sms lub za pośrednictwem innych platform komunikacyjnych np. whatsapp. Jakkolwiek zainteresowany będzie miał prawo do wniesienia, w każdym momencie, sprzeciwu wobec powyższego przetwarzania. 
2. będą mogły być przetwarzane przez pracowników ds. komunikacji i marketingu, personel ds. konserwacji systemów informatycznych, który ma obowiązek zagwarantować sprawne działanie systemów, bezpieczeństwo danych oraz czynności backup, przez pozostały zatrudniony personel w ramach otrzymanego upoważnienia i przewidzianych przez firmę procedur, a także przez inny personel świadczący usługi w celach pomocniczych, służące do zaspokojenia żądań zainteresowanego, w granicach niezbędnych do realizacji zadania. 
3. będą mogły zostać ujawnione lub udostępnione: 
- podmiotom, które mogą uzyskać dostęp, w myśl ustaw, rozporządzeń lub przepisów unijnych, w zakresie przewidzianym przez owe normy. 
- innym podmiotom świadczącym usługi w celach związanych z zaspokojeniem żądań zainteresowanego, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, 
- spółkom powiązanym (kontrolowanym - dominującym) do bieżących celów administracyjno - księgowych związanych z zaspokajaniem żądań zainteresowanego. 

Podczas wypełniania formularzy, zostają wskazane pola, których wypełnienie jest dobrowolne. Przy braku innych żądanych danych spełnienie żądań zainteresowanego będzie niemożliwe. 
Jeżeli przy żądaniu o kontakt zainteresowany musi ujawnić szczególne kategorie danych (takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania światopoglądowe, lub przynależność do związków zawodowych oraz jeżeli przetwarzane są dane genetyczne, dane biometryczne służące do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej), można zażądać wyrażenia szczególnej zgody na ich przetwarzanie, przy braku której spełnienie żądań będzie niemożliwe. 
Ujawnione dane, za wyjątkiem szczegółowo określonych wymogów, należy przechowywać przez okres niezbędny do spełnienia żądań zainteresowanego. W przypadku gdy zainteresowanego łączy z Administratorem stosunek umowy, stosowne dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, po ustaniu którego przechowywanie będzie kontynuowane jedynie jeżeli przewidują to przepisy prawne. 

SUBSKRYCJA NEWSLETTERA 

Podane dobrowolnie przez zainteresowanego dane osobowe poprzez subskrypcję newslettera: 
> przetwarzane są głównie przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi wyłącznie w celu spełnienia żądań zainteresowanego, któremu, w każdej chwili przysługuje prawo do przerwania powyższego przetwarzania. 
> będą mogły być przetwarzane przez pracowników ds. komunikacji i marketingu, personelu ds. konserwacji systemów informatycznych, który ma obowiązek zagwarantowania sprawnego działania systemów, bezpieczeństwa danych oraz czynności backup, przez pozostały zatrudniony personel w ramach otrzymanego upoważnienia i przewidzianych przez firmę procedur, a także przez inny personel świadczący usługi do celów pomocniczych, służące do zaspokojenia żądań zainteresowanego, w granicach niezbędnych do realizacji zadania 
> będą mogły zostać ujawnione lub udostępnione: 
- podmiotom, które mogą uzyskać dostęp, w myśl ustaw, rozporządzeń lub przepisów unijnych, w zakresie przewidzianym przez owe normy. 
- innym podmiotom świadczącym usługi w celach związanych z zaspokojeniem żądań zainteresowanego, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, 
- spółkom powiązanym (kontrolowanym - dominującym) do bieżących celów administracyjno - księgowych związanych z zaspokajaniem żądań zainteresowanego. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH 

Ujawnione dane, o ile zainteresowany nie wskazał inaczej, należy przechowywać przez okres niezbędny do spełnienia żądań zainteresowanego i przestrzegania przepisów prawnych. 
W przypadku zarejestrowania się do niektórych zakładek witryny, niektóre dane będą przechowywane do momentu wyrejestrowania się. Po ustaniu rejestracji przechowywanie będzie kontynuowane tylko wtedy gdy przewidują to przepisy prawne, oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji administracyjnej. 
Jeżeli zainteresowanego łączy z Administratorem stosunek umowy, stosowne dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, po ustaniu którego przechowywanie będzie kontynuowane tylko wtedy gdy przewidują to przepisy prawne oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji administracyjnej. 
Dane kontaktowe, w odniesieniu do których została wyrażona zgoda na przesłanie komunikatów o charakterze handlowym, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy od ostatniego wysłania lub do cofnięcia zgody przez zainteresowanego. 

COOKIE 

Co to są cookies? 
Cookies oznaczają niewielką ilość danych, zawierających anonimowy unikatowy kod identyfikacyjny i które są wysyłane z serwera witryny internetowej do przeglądarki. Następnie zostają zapisane na twardym dysku komputera użytkownika. Cookie zostaje odczytane i rozpoznane przy każdym ponownym wejściu na wybraną stronę internetową. 

Przypominamy, iż przeglądarka to oprogramowanie, które umożliwia przeglądanie sieci poprzez wyświetlanie i przenoszenie informacji na twardy dysk komputera użytkownika. Jeżeli preferencje przeglądarki zostają ustawione w sposób akceptujący cookies, jakakolwiek Witryna może przesłać swoje cookies do przeglądarki, ale - w celu ochrony prywatności - może wykrywać wyłącznie te przesłane z owej strony, natomiast nie może wykrywać cookies przesłanych do przeglądarki z innych stron. 
Cookies nie mogą wyrządzać żadnych szkód w komputerze użytkownika. 

ALERNATYWY DLA USTAWIENIA COOKIIES 

Prywatność użytkownika gwarantuje głównie fakt, iż W KAŻDEJ CHWILI może on: 
> dokonać konfiguracji przeglądarki tak, zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić je wszystkie lub otrzymywać powiadomienie w momencie przesyłania jednego z nich. 
> usunąć jedno, niektóre lub wszystkie cookies. 

Każda przeglądarka posiada własne ustawienia, w związku z czym przypomina się o skorzystaniu z zakładki "Pomoc" przeglądarki w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat modyfikacji preferencji.

Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies 

Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies 

Apple Safari 

http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJE SIĘ COOKIES NA TEJ STRONIE. 

Wykorzystywanie tzw. cookies sesyjnych (które nie zostają trwale zapisane na komputerze użytkownika, tylko znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesyjnych koniecznych do umożliwienia bezpiecznego i prawidłowego przeglądania strony. 
Wykorzystujemy cookies głównie, aby przekonać się, jak odwiedzający współdziałają z Usługą oraz aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryny, przyspieszając i personalizując komunikację i przeglądanie, zapewniając jak najlepszą usługę. Cookies pozwalają rozpoznać użytkownika (a dokładniej stosowane przez niego urządzenie), który już odwiedził naszą stronę i w ten sposób mogą mu na przykład przypomnieć przeczytane treści, podkreślając ewentualne aktualizacje. 
Cookies nie mogą wyrządzać żadnych szkód w urządzeniu stosowanym przez użytkownika.
Poniżej zamieszczamy wykaz wykorzystywanych na niniejszej stronie cookies wraz ze wskazaniem ich kategorii przynależności WEDŁUG PONIŻSZEJ KLASYFIKACJI 

Kategoria 

OPIS 

COOKIES „TECHNICZNE” i funkcjonalne Techniczne pliki cookies to takie, które są wykorzystywane wyłącznie do celów „przesyłania komunikatu przez sieć komunikacji elektronicznej lub też –jeśli to naprawdę konieczne –dla dostawcy usług informacyjnych w celu realizacji usługi wyraźnie zamówionej przez podmiot subskrybujący lub użytkownika" (por. art. 122, ustęp 1, Kodu). Nie są wykorzystywane do innych celów. Można je podzielić na cookies nawigacji lub sesyjne, które zapewniają normalną nawigację i korzystanie z witryny (pozwalając, na przykład, na dokonanie zakupu, lub zalogowanie się do strefy zastrzeżonej); cookie analityczne, traktowane jako techniczne pliki cookies, jeśli są wykorzystywane bezpośrednio przez zarządzającego witryną w celu zbierania łącznej informacji na temat liczby użytkowników oraz sposobu, w jaki korzystają z witryny; cookie funkcjonalności, umożliwiające użytkownikowi nawigację w oparciu o szereg wybranych kryteriów (na przykład język, wybrane do nabycia produkty) w celu poprawy jakości usługi dostarczanej użytkownikowi. Do zainstalowania tych cookies nie jest wymagana zgoda użytkowników. 

COOKIES TWORZENIA PROFILU Cookies tworzenia profilu służą do tworzenia profili dotyczących użytkownika i są wykorzystywane w celu wysyłania komunikatów reklamowych zgodnych z wykazywanymi przez niego preferencjami podczas przeglądania sieci. 

COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 

WYKAZ COOKIES 

nazwa cookie 

KATEGORIA 

POBYT na terminalu 

Do czego służy 

WŁAŚCICIEL (Link do trzeciej strony) 

(*) GOOGLE ANALYTICS 

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. (zwanej dalej "Google") służącej do generowania statystyk na temat korzystania z portalu internetowego. 
Google Analytics korzysta z cookies, które gromadzone są na Waszym komputerze w celu przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny (włącznie z adresem IP) będą przekazywane z przeglądarki użytkownika spółce Google, mającej siedzibę w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, i przechowywane na jej serwerach. 
Google Analytics gromadzi informacje w formie anonimowej bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookies między różnymi domenami. Google Analytics nie sygnalizuje informacji dotyczących rzeczywistych adresów: Podczas przesyłania informacji, Google Analytics używa do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości, posługując się metodą znaną jako maskowanie adresów IP. 
Google użyje tych informacji w celu śledzenia i przeanalizowania sposobu użytkowania strony internetowej, wypełnienia raportów dotyczących działalności witryny i świadczenia administratorowi tejże witryny innych usługi związanych z działalnością witryny internetowej, a także ze sposobem połączenia (mobilne, pc, stosowana przeglądarka itd..) i sposobem wyszukiwania i dotarcia do stron portalu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim na podstawie przepisów prawnych lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła Waszego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. 
Cookies Google Analytics można wyłączyć, przy użyciu dodatkowego komponentu

Zarządzanie tagami

Ten rodzaj usługi jest przydatny do scentralizowanego zarządzania tagami lub skryptami używanymi w tej witrynie.

Korzystanie z tych usług wiąże się z przepływem danych użytkownika za ich pośrednictwem oraz, w razie potrzeby, ich przechowywaniem.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager jest to usługa pozwalająca na zarządzanie tagami oferowana przez Google LLC.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Temat związany z Tarczą Prywatności.

 

----

 

Statystyka

Usługi zawarte w niniejszej sekcji umożliwiają aministratorowi danych monitorowanie i analizowanie danych dotyczących ruchu i służą do śledzenia zachowania użytkownika.

 

Rozszerzenie Display Advertisers dla Google Analytics

Google Analytics w tej aplikacji może korzystać z reklam opartych na zainteresowaniach wynikających z wyszukiwań w Google, danych odbiorców osób trzecich oraz informacji pochodzących z Cookie DoubleClick w celu poszerzenia statystyk o dane demograficzne, zainteresowania i interakcje z reklamami.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –Polityka prywatności Opt-out; Irlandia – Polityka prywatności. Temat związany z Tarczą Prywatności.

Śledzenie konwersji Google Ads

Śledzenie konwersji Google Ads to usługa w zakresie statystyk świadczona przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, w której wykorzystywana jest ta aplikacja i która łączy dane z sieci dotyczące reklam Google z działaniami podjętymi w ramach aplikacji.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności. Temat związany z Tarczą Prywatności.

Google Analytics z anonimowym adresem IP

Google Analytics to usługa analizy oglądalności stron internetowych świadczona przez Google Inc. („Google”). Google wykorzystuje dane osobowe zebrane w celu śledzenia i sprawdzania wykorzystania tej aplikacji, tworzenia raportów i udostępniania ich w ramach innych usług opracowanych przez Google.

Google może wykorzystywać dane osobowe do kontekstualizacji i personalizacji reklam własnej sieci reklamowej.

Ta integracja Google Analytics sprawia, że Twój adres IP staje się anonimowy. Anonimizacja polega na skróceniu adresu IP użytkowników w granicach państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach adres IP zostanie wysłany na serwery Google i skrócony w Stanach Zjednoczonych.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –Polityka prywatności Opt-out; Irlandia – Polityka prywatności. Temat związany z Tarczą Prywatności.

 

Rozszerzenie identyfikatora User ID dla Google Analytics

W tej aplikacji Google Analytics korzysta z funkcji o nazwie User ID. Pozwala to na dokładniejsze śledzenie użytkowników poprzez przypisanie każdemu z nich unikalnego identyfikatora dla różnych sesji i urządzeń, jednak w taki sposób, aby nie zezwolić Google na osobistą identyfikację osoby lub na stałą identyfikację konkretnego urządzenia.

Rozszerzenie User ID umożliwia również łączenie danych z Google Analytics z innymi danymi użytkownika zebranymi przez tę aplikację.

Podany poniżej link opt-out umożliwia wyłączenie śledzenia dla używanego urządzenia, ale nie wyklucza dalszych czynności związanych ze śledzeniem wykonywanych przez administratora. Aby je wyłączyć, należy skontaktować się z administratorem za pomocą kontaktowego adresu e-mail.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –Polityka prywatności Opt-out; Irlandia – Polityka prywatności. Temat związany z Tarczą Prywatności.

Śledzenie konwersji reklam na Facebooku (Piksel Facebooka) (Facebook Inc.)

Śledzenie konwersji reklam na Facebooku (Piksel Facebooka) to usługa w zakresie statystyk świadczona przez Facebook Inc., która łączy dane z sieci reklamowej Facebook z działaniami wykonywanymi w ramach tej aplikacji. Piksel Facebooka śledzi konwersje, które można przypisać do reklam na Facebooku, Instagramie i Audience Network.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności. Temat związany z Tarczą Prywatności.

 

 

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Bing Ads to usługa reklamowa świadczona przez Microsoft Corporation.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności Opt-out.

 

 

Interakcja z platformami czatu na żywo

Ten rodzaj usługi pozwala na interakcję z platformami czatu na żywo, zarządzanymi przez strony trzecie, bezpośrednio ze stron tej aplikacji. Umożliwia ona użytkownikowi skontaktowanie się z obsługą techniczną aplikacji lub aplikacji skontaktowanie się z użytkownikiem podczas przeglądania jej stron.

Jeśli zainstalowana jest usługa interakcji z platformami czatu na żywo, możliwe jest, nawet jeśli użytkownicy nie korzystają z tej usługi, że zbierane będą przez nią dane użytkowania dotyczące stron, na których jest zainstalowana. Ponadto zapisywane mogą być rozmowy odbywające się na czacie na żywo.

WPROWADZENIE DANYCH CZATU

 

 

 

 

Remarketing i targetowanie behawioralne

Ten rodzaj usługi pozwala tej aplikacji i jej partnerom komunikować się, optymalizować i udostępniać reklamy w oparciu o wcześniejsze wykorzystanie aplikacji przez użytkownika.

Czynność ta jest wykonywana za pomocą śledzenia danych użytkowania i wykorzystania plików cookie, informacji, które są przekazywane partnerom, z którymi połączona jest działalność remarketingowa i targeting behawioralny.

Oprócz możliwości rezygnacji z ofert usług wymienionych poniżej, użytkownik może zdecydować się na rezygnację z otrzymywania plików cookie dotyczących usługi świadczonej przez osoby trzecie, odwiedzając  stronę rezygnacji Network Advertising Initiative.

 

Remarketing Google Ads

Remarketing Google Ads to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego oferowana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, w której wykorzystywana jest ta aplikacja, która łączy aktywność aplikacji z siecią reklamową Google Ads i DoubleClick Cookie.

Użytkownicy mogą zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google do personalizowania reklam na witrynie ustawienia reklam Google.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności Opt-out; Irlandia – PPolityka prywatności Opt-out. Temat związany z Tarczą Prywatności.

Remarketing z Google Analytics

Remarketing z Google Analytics to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego oferowana przez Google LLC lub Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, w której wykorzystywana jest ta aplikacja, która łączy śledzenie przez Google Analytics i jego pliki cookie z siecią reklamową Google Ads i Cookie DoubleClick.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone –Polityka prywatności Opt-out; Irlandia – Polityka prywatności. Temat związany z Tarczą Prywatności.

 

Facebook Custom Audience (Facebook Inc.)

Facebook Custom Audience to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego oferowana przez Facebook Inc., która łączy aktywność tej aplikacji z siecią reklamową Facebooka.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i e-mail.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności Opt-out. Temat związany z Tarczą Prywatności.

Facebook Remarketing (Facebook Inc.)

Facebook Remarketing to usługa remarketingu i targetowania behawioralnego oferowana przez Facebook Inc., która łączy aktywność tej aplikacji z siecią reklamową Facebooka.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatności Opt-out. Temat związany z Tarczą Prywatności.

 

WIDGET GOOGLE MAPS (GOOGLE INC.)

Google Maps to usługa wizualizacji map zarządzana przez Google Inc., która umożliwia tej witrynie integrację takich treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone

 

 

WIDGET YOUTUBE (GOOGLE INC.)

YouTube to usługa wizualizacji treści wideo obsługiwana przez Google Inc., która umożliwia tej aplikacji integrację takich treści na swoich stronach.

Zebrane dane osobowe: pliki cookie i dane użytkowe.

Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone– Polityka prywatności; Irlandia – Polityka prywatności. Temat związany z Tarczą Prywatności.

 

#change_passwod

Hasło zostało zmienione

Odzyskiwanie hasła

Zleciłeś wygenerowanie nowego hasła do strony %s.
Poniżej nowe dane do logowania:

This website uses cookies for the operation and to record data related to the generation of statistics on Google Analytics. To learn more or to refuse consent to the use of all cookies click here. Continuing navigation or closing this banner you agree to their use.

Blisko