Polityka prywatności

Informacja w myśl art. 13 Dekretu Legislacyjnego 196/2003 i art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679

aktualizacja marzec 2018 

Na niniejszej witrynie opisano sposób zarządzania stroną w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przeglądających ją użytkowników. 

Informacja dotyczy jedynie niniejszej witryny, natomiast nie dotyczy innych witryn internetowych ewentualnie przeglądanych przez użytkownika za pomocą linków. 

ADMINISTRATOR PRZETWARZANIA 

Podczas przeglądania niniejszej witryny, przetwarzane mogą być dane dotyczące osób zidentyfikowanych lub możliwych do zidentyfikowania. 
Współadministratorami przetwarzania są: Spółka Elite Vacanze Gestioni S.r.l., której powierzono wszelkie czynności związane z zarządzaniem witryny oraz spółki - jej spółki kontrolowane i powiązane. 
Figline Agriturismo S.r.l. 
Elite Firenze Gestioni S.r.l. 
Roma Camping S.r.l. 
Elite Livorno Gestioni S.r.l. 
Elite Veneto Gestioni S.r.l. 
Delta S.r.l. 
Roma Gestioni S.r.l. 
Variete S.r.l. 
La Quarta S.r.l 
Ecv Shops S.r.l. 
Ecv Servizi S.c.r.l. 
Adakitalia S.r.l. 
Plus Prague S.r.o. 
Plus Berlin G.m.b.h. 
Variete S.r.l. 

RODZAJE PRZETWARZANYCH DANYCH - Dane przeglądania 

Systemy informatyczne i procedury oprogramowania umożliwiające funkcjonowanie niniejszej Witryny pozyskują, w toku normalnego działania, niektóre dane osobowe. Przekazywanie tych danych łączy się ze stosowaniem protokołów komunikacji internetowej. 
Gromadzone informacje nie mogą być przypisywane konkretnym osobom, jednak mając na uwadze ich charakter, po opracowaniu i skojarzeniu z przechowywanymi przez podmioty trzecie danymi, umożliwiać identyfikację użytkowników. 
Do tej kategorii należą adresy IP lub nazwy domen komputerów stosowanych przez użytkowników łączących się z witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) poszukiwanych zasobów, godzina w której zgłoszono żądanie, sposób zgłoszenia żądania do serwera, rozmiar uzyskanego w odpowiedzi pliku, kod numeryczny określający status wysłanej z serwera odpowiedź (pomyślnie, błąd, itd.) oraz inne parametry odnoszące się do systemu operacyjnego i środowiska informatycznego użytkownika. 
Dane te wykorzystywane są jedynie w celu pozyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z witryny oraz aby sprawdzić jej prawidłowe działanie. Dane mogą zostać użyte do ustalenia odpowiedzialności jedynie w przypadku hipotetycznych przestępstw informatycznych ze szkodą dla witryny i jedynie w tych przypadkach można uruchomić procedury mające na celu identyfikację autora. 
PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA tych danych jest prawnie uzasadniony interes administratorów na który składają się ochrona bezpieczeństwa danych oraz prawidłowe działanie witryny. 

METODY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO PRZETWARZANIA 

Dane osobowe przetwarzane są głównie przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi przez okres niezbędny do osiągnięcia celów dla których zostały zebrane. Przetwarzaniem danych na potrzeby świadczenia usług internetowych na niniejszej witrynie zajmuje się personel upoważniony przez Administratora oraz podmioty zewnętrzne, ustanowione inspektorami oraz upoważnione do zarządzania witryną i odpowiednimi systemami informatycznymi. Stosowane są szczególne środki bezpieczeństwa, aby nie dopuścić do wycieku danych, bezprawnego lub nieprawidłowego użycia lub nieupoważnionego uzyskania dostępu, 
Żadne dane pochodzące z usługi internetowej nie są rozpowszechniane. 
Dane osobowe podawane przez użytkowników przesyłających prośby o wysłanie materiału informacyjnego (newsletter, odpowiedzi na pytania, itd...) wykorzystywane są jedynie w celach realizacji zleconej usługi i ujawniane podmiotom trzecim wyłącznie w razie zaistnienia takiej konieczności. 

PODAWANIE DANYCH 

Za wyjątkiem przypadków określonych dla danych przeglądania, podczas nawigacji użytkownik może dobrowolnie podawać żądane dane osobowe w celu otrzymania materiału informacyjnego lub innych komunikatów. 
Niepodanie ich może skutkować niemożliwością spełnienia żądanej usługi. 

DANE PODANE DOBROWOLNIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 

Kiedy użytkownik wchodzi na tę część Witryny, która wymaga zebrania danych osobowych, otrzymuje link do niniejszego dokumentu informacyjnego i, jeśli to konieczne, zostaje poproszony o wyrażenie zgody. 
Nieobowiązkowe, jednoznaczne i dobrowolne przesłanie adresu poczty elektronicznej na wskazane na Witrynie adresy, powoduje pozyskanie adresu nadawcy, koniecznego do udzielenia odpowiedzi na żądania, oraz ewentualnie innych danych osobowych podanych w korespondencji, które za wyjątkiem podanych szczegółówo wymogów, będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia żądań. 
Poniżej dostępne są specjalne informacje dotyczące stron Witryny, stosowane w celu świadczenia szczególnych usług na żądanie lub służące do pozyskiwania dodatkowych danych. 

"ZAREZERWUJ ON LINE" 

To strona Witryny za pomocą której użytkownik może dokonać rezerwacji pobytu w obiektach hotelowych Administratora. 
Dane podane przez użytkownika w chwili przesłania żądania rezerwacji zostaną zamieszczone na oprogramowaniu do zarządzania Obiektem. 
Po przekazaniu do Obiektu, dane będą mogły być przetwarzane przez personel administracyjny, pracujący na recepcji lub przez inny upoważniony przez Administratora personel w celu zarejestrowania rezerwacji, wykonania obowiązków wynikających z umowy oraz obowiązków o charakterze księgowym i podatkowym, zaoferowania gościowi spersonalizowanych usług , spełniających jego żądania. 

PRZETWARZANIE W NASTĘPSTWIE PROŚBY O KONTAKT 

Podane dobrowolnie przez zainteresowanego dane osobowe za pomocą strefy kontakty: 
1. przetwarzane są przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi w celu: 
a. Zapewnienia pewnej i natychmiastowej odpowiedzi i spełnienia żądań zainteresowanego 
b. wykonania obowiązków wynikających z ustaw, norm i rozporządzeń unijnych; przestrzegania poleceń wydanych przez Władzę Sądową. 
c. Wzbogacenia systemu o wiedzę na temat ogółu społeczeństwa, potrzebną do kontroli, ulpszania i następnie projektowania usługi, dopasowanej do zapotrzebowania i ograniczeń środowiskowych. 
d. Dane kontaktowe, adresy pocztowe i poczty elektronicznej będą mogły być wykorzystywane do przesyłania komunikatów grzecznościowych i/lub materiału informacyjnego/ofert dotyczących produktów i świadczonych przez Administratora przetwarzania usług, naturalnie za zgodą zainteresowanego, wyrażoną również w formie sms lub za pośrednictwem innych platform komunikacyjnych np. whatsapp. Jakkolwiek zainteresowany będzie miał prawo do wniesienia, w każdym momencie, sprzeciwu wobec powyższego przetwarzania. 
2. będą mogły być przetwarzane przez pracowników ds. komunikacji i marketingu, personel ds. konserwacji systemów informatycznych, który ma obowiązek zagwarantować sprawne działanie systemów, bezpieczeństwo danych oraz czynności backup, przez pozostały zatrudniony personel w ramach otrzymanego upoważnienia i przewidzianych przez firmę procedur, a także przez inny personel świadczący usługi w celach pomocniczych, służące do zaspokojenia żądań zainteresowanego, w granicach niezbędnych do realizacji zadania. 
3. będą mogły zostać ujawnione lub udostępnione: 
- podmiotom, które mogą uzyskać dostęp, w myśl ustaw, rozporządzeń lub przepisów unijnych, w zakresie przewidzianym przez owe normy. 
- innym podmiotom świadczącym usługi w celach związanych z zaspokojeniem żądań zainteresowanego, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, 
- spółkom powiązanym (kontrolowanym - dominującym) do bieżących celów administracyjno - księgowych związanych z zaspokajaniem żądań zainteresowanego. 

Podczas wypełniania formularzy, zostają wskazane pola, których wypełnienie jest dobrowolne. Przy braku innych żądanych danych spełnienie żądań zainteresowanego będzie niemożliwe. 
Jeżeli przy żądaniu o kontakt zainteresowany musi ujawnić szczególne kategorie danych (takie jak pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, wyznanie lub przekonania światopoglądowe, lub przynależność do związków zawodowych oraz jeżeli przetwarzane są dane genetyczne, dane biometryczne służące do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane dotyczące zdrowia lub dane dotyczące seksualności lub orientacji seksualnej), można zażądać wyrażenia szczególnej zgody na ich przetwarzanie, przy braku której spełnienie żądań będzie niemożliwe. 
Ujawnione dane, za wyjątkiem szczegółowo określonych wymogów, należy przechowywać przez okres niezbędny do spełnienia żądań zainteresowanego. W przypadku gdy zainteresowanego łączy z Administratorem stosunek umowy, stosowne dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, po ustaniu którego przechowywanie będzie kontynuowane jedynie jeżeli przewidują to przepisy prawne. 

SUBSKRYCJA NEWSLETTERA 

Podane dobrowolnie przez zainteresowanego dane osobowe poprzez subskrypcję newslettera: 
> przetwarzane są głównie przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi wyłącznie w celu spełnienia żądań zainteresowanego, któremu, w każdej chwili przysługuje prawo do przerwania powyższego przetwarzania. 
> będą mogły być przetwarzane przez pracowników ds. komunikacji i marketingu, personelu ds. konserwacji systemów informatycznych, który ma obowiązek zagwarantowania sprawnego działania systemów, bezpieczeństwa danych oraz czynności backup, przez pozostały zatrudniony personel w ramach otrzymanego upoważnienia i przewidzianych przez firmę procedur, a także przez inny personel świadczący usługi do celów pomocniczych, służące do zaspokojenia żądań zainteresowanego, w granicach niezbędnych do realizacji zadania 
> będą mogły zostać ujawnione lub udostępnione: 
- podmiotom, które mogą uzyskać dostęp, w myśl ustaw, rozporządzeń lub przepisów unijnych, w zakresie przewidzianym przez owe normy. 
- innym podmiotom świadczącym usługi w celach związanych z zaspokojeniem żądań zainteresowanego, w zakresie niezbędnym do realizacji swoich zadań, 
- spółkom powiązanym (kontrolowanym - dominującym) do bieżących celów administracyjno - księgowych związanych z zaspokajaniem żądań zainteresowanego. 

PRZECHOWYWANIE DANYCH 

Ujawnione dane, o ile zainteresowany nie wskazał inaczej, należy przechowywać przez okres niezbędny do spełnienia żądań zainteresowanego i przestrzegania przepisów prawnych. 
W przypadku zarejestrowania się do niektórych zakładek witryny, niektóre dane będą przechowywane do momentu wyrejestrowania się. Po ustaniu rejestracji przechowywanie będzie kontynuowane tylko wtedy gdy przewidują to przepisy prawne, oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji administracyjnej. 
Jeżeli zainteresowanego łączy z Administratorem stosunek umowy, stosowne dane będą przechowywane przez okres trwania umowy, po ustaniu którego przechowywanie będzie kontynuowane tylko wtedy gdy przewidują to przepisy prawne oraz zgodnie z przepisami dotyczącymi przechowywania dokumentacji administracyjnej. 
Dane kontaktowe, w odniesieniu do których została wyrażona zgoda na przesłanie komunikatów o charakterze handlowym, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 12 miesięcy od ostatniego wysłania lub do cofnięcia zgody przez zainteresowanego. 

COOKIE 

Co to są cookies? 
Cookies oznaczają niewielką ilość danych, zawierających anonimowy unikatowy kod identyfikacyjny i które są wysyłane z serwera witryny internetowej do przeglądarki. Następnie zostają zapisane na twardym dysku komputera użytkownika. Cookie zostaje odczytane i rozpoznane przy każdym ponownym wejściu na wybraną stronę internetową. 

Przypominamy, iż przeglądarka to oprogramowanie, które umożliwia przeglądanie sieci poprzez wyświetlanie i przenoszenie informacji na twardy dysk komputera użytkownika. Jeżeli preferencje przeglądarki zostają ustawione w sposób akceptujący cookies, jakakolwiek Witryna może przesłać swoje cookies do przeglądarki, ale - w celu ochrony prywatności - może wykrywać wyłącznie te przesłane z owej strony, natomiast nie może wykrywać cookies przesłanych do przeglądarki z innych stron. 
Cookies nie mogą wyrządzać żadnych szkód w komputerze użytkownika. 

ALERNATYWY DLA USTAWIENIA COOKIIES 

Prywatność użytkownika gwarantuje głównie fakt, iż W KAŻDEJ CHWILI może on: 
> dokonać konfiguracji przeglądarki tak, zaakceptować wszystkie cookies, odrzucić je wszystkie lub otrzymywać powiadomienie w momencie przesyłania jednego z nich. 
> usunąć jedno, niektóre lub wszystkie cookies. 

Każda przeglądarka posiada własne ustawienia, w związku z czym przypomina się o skorzystaniu z zakładki "Pomoc" przeglądarki w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat modyfikacji preferencji.

Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 

Mozilla Firefox 

http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Blocking+cookies 

Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-IT&answer=95647&p=cpn_cookies 

Apple Safari 

http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJE SIĘ COOKIES NA TEJ STRONIE. 

Wykorzystywanie tzw. cookies sesyjnych (które nie zostają trwale zapisane na komputerze użytkownika, tylko znikają po zamknięciu przeglądarki) jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesyjnych koniecznych do umożliwienia bezpiecznego i prawidłowego przeglądania strony. 
Wykorzystujemy cookies głównie, aby przekonać się, jak odwiedzający współdziałają z Usługą oraz aby ułatwić użytkownikowi korzystanie z witryny, przyspieszając i personalizując komunikację i przeglądanie, zapewniając jak najlepszą usługę. Cookies pozwalają rozpoznać użytkownika (a dokładniej stosowane przez niego urządzenie), który już odwiedził naszą stronę i w ten sposób mogą mu na przykład przypomnieć przeczytane treści, podkreślając ewentualne aktualizacje. 
Cookies nie mogą wyrządzać żadnych szkód w urządzeniu stosowanym przez użytkownika.
Poniżej zamieszczamy wykaz wykorzystywanych na niniejszej stronie cookies wraz ze wskazaniem ich kategorii przynależności WEDŁUG PONIŻSZEJ KLASYFIKACJI 

Kategoria 

OPIS 

COOKIES „TECHNICZNE” i funkcjonalne Techniczne pliki cookies to takie, które są wykorzystywane wyłącznie do celów „przesyłania komunikatu przez sieć komunikacji elektronicznej lub też –jeśli to naprawdę konieczne –dla dostawcy usług informacyjnych w celu realizacji usługi wyraźnie zamówionej przez podmiot subskrybujący lub użytkownika" (por. art. 122, ustęp 1, Kodu). Nie są wykorzystywane do innych celów. Można je podzielić na cookies nawigacji lub sesyjne, które zapewniają normalną nawigację i korzystanie z witryny (pozwalając, na przykład, na dokonanie zakupu, lub zalogowanie się do strefy zastrzeżonej); cookie analityczne, traktowane jako techniczne pliki cookies, jeśli są wykorzystywane bezpośrednio przez zarządzającego witryną w celu zbierania łącznej informacji na temat liczby użytkowników oraz sposobu, w jaki korzystają z witryny; cookie funkcjonalności, umożliwiające użytkownikowi nawigację w oparciu o szereg wybranych kryteriów (na przykład język, wybrane do nabycia produkty) w celu poprawy jakości usługi dostarczanej użytkownikowi. Do zainstalowania tych cookies nie jest wymagana zgoda użytkowników. 

COOKIES TWORZENIA PROFILU Cookies tworzenia profilu służą do tworzenia profili dotyczących użytkownika i są wykorzystywane w celu wysyłania komunikatów reklamowych zgodnych z wykazywanymi przez niego preferencjami podczas przeglądania sieci. 

COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 

WYKAZ COOKIES 

nazwa cookie 

KATEGORIA 

POBYT na terminalu 

Do czego służy 

WŁAŚCICIEL (Link do trzeciej strony) 

(*) GOOGLE ANALYTICS 

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. (zwanej dalej "Google") służącej do generowania statystyk na temat korzystania z portalu internetowego. 
Google Analytics korzysta z cookies, które gromadzone są na Waszym komputerze w celu przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny (włącznie z adresem IP) będą przekazywane z przeglądarki użytkownika spółce Google, mającej siedzibę w 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone, i przechowywane na jej serwerach. 
Google Analytics gromadzi informacje w formie anonimowej bez identyfikowania poszczególnych odwiedzających. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookies między różnymi domenami. Google Analytics nie sygnalizuje informacji dotyczących rzeczywistych adresów: Podczas przesyłania informacji, Google Analytics używa do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości, posługując się metodą znaną jako maskowanie adresów IP. 
Google użyje tych informacji w celu śledzenia i przeanalizowania sposobu użytkowania strony internetowej, wypełnienia raportów dotyczących działalności witryny i świadczenia administratorowi tejże witryny innych usługi związanych z działalnością witryny internetowej, a także ze sposobem połączenia (mobilne, pc, stosowana przeglądarka itd..) i sposobem wyszukiwania i dotarcia do stron portalu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim na podstawie przepisów prawnych lub w przypadku, gdy podmioty te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła Waszego adresu IP z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. 
Cookies Google Analytics można wyłączyć, przy użyciu dodatkowego komponentu

Home
Home

Doświadczenie Human
Doświadczenie Human

Offers
Offers

Miejsca docelowe
Miejsca docelowe

My account
My account

Booking Online
Booking Online

Ustawa 38/2006
Ustawa 38/2006

Polityka prywatności
Polityka prywatności

Zastrzeżenie
Zastrzeżenie

Warunki i ustalenia
Warunki i ustalenia

Balance payment
Balance payment

Huniverse Card
Huniverse Card

Ubezpieczenie
Ubezpieczenie

Company
Company

Booking management
Booking management

News
News

Wakacje rzymskie
Wakacje rzymskie

Human Company Conference
Human Company Conference

Wakacje we dwoje
Wakacje we dwoje

Presentation of economic-financial data 2018
Presentation of economic-financial data 2018

Lato w Toskanii
Lato w Toskanii

TTG Rimini
TTG Rimini

Kuchnia włoska
Kuchnia włoska

10 rzeczy do umieszczenia na instagramie
10 rzeczy do umieszczenia na instagramie

Relaks dla rodzin i zabawa dla dzieci
Relaks dla rodzin i zabawa dla dzieci

Family green
Family green

Wakacje alternatywne
Wakacje alternatywne

Village
Village

Smart family
Smart family

Camping in town
Camping in town

Radość z wody
Radość z wody

Plus Hostels&Hotel
Plus Hostels&Hotel

Inferno Run
Inferno Run

Archeologicznym szlakiem
Archeologicznym szlakiem

Farma La Palagina
Farma La Palagina

Turystyka w Chianti
Turystyka w Chianti

ANTS: ActivityNatureTrainingSense
ANTS: ActivityNatureTrainingSense

Sztuka we Włoszech
Sztuka we Włoszech

Świąteczna tradycje
Świąteczna tradycje

Mercato Centrale
Mercato Centrale

10 obowiązkowych włoskich atrakcji
10 obowiązkowych włoskich atrakcji

Accepted
Accepted

Denied
Denied

Super Summer Offer
Super Summer Offer

Programma Open01
Programma Open01

Accommodation Opening Dates
Accommodation Opening Dates

Open01 Closure
Open01 Closure

Sport Village
Sport Village

Happy Holidays
Happy Holidays

WIELKANOC TO ZNAKOMITY CZAS
WIELKANOC TO ZNAKOMITY CZAS

20% zniżki na ferie wiosenne w I Pini
20% zniżki na ferie wiosenne w I Pini

Zarezerwuj z wyprzedzeniem i zaoszczędź w Altomincio Family Park
Zarezerwuj z wyprzedzeniem i zaoszczędź w Altomincio Family Park

Wiosna w Toskanii z 20% zniżką
Wiosna w Toskanii z 20% zniżką

20% zniżki na wakacje w Fabulous Village
20% zniżki na wakacje w Fabulous Village

Skorzystaj z 20% zniżki na wakacyjny pobyt w Park Albatros
Skorzystaj z 20% zniżki na wakacyjny pobyt w Park Albatros

Plus Berlin
Plus Berlin
Berlin

Plus Florence
Plus Florence
Florencja

Plus Prague
Plus Prague
Praga

Altomincio Family Park
Altomincio Family Park
Jezioro Garda

I Pini Family Park
I Pini Family Park
Fiano Romano

Norcenni Girasole Village
Norcenni Girasole Village
Chianti

Park Albatros Village
Park Albatros Village
Wybrzeże Toskanii

Fabulous Village
Fabulous Village
Rzym

Jolly Camping in Town
Jolly Camping in Town
Wenecji

Firenze Camping in Town
Firenze Camping in Town
Florencji

Roma Camping in town
Roma Camping in town
Rzym

Altomincio Family Park
Altomincio Family Park
Jezioro Garda

I Pini Family Park
I Pini Family Park
Fiano Romano

Norcenni Girasole Village
Norcenni Girasole Village
Chianti

Park Albatros Village
Park Albatros Village
Wybrzeże Toskanii

Fabulous Village
Fabulous Village
Rzym

Jolly Camping in Town
Jolly Camping in Town
Wenecji

Firenze Camping in Town
Firenze Camping in Town
Florencji

Roma Camping in town
Roma Camping in town
Rzym

Plus Berlin
Plus Berlin
Berlin

Plus Florence
Plus Florence
Florencja

Plus Prague
Plus Prague
Praga

Wydarzenia i spotkania

Z nami możesz organizować przyjęcia, aperitify i kolacje biznesowe. Zorganizuj wydarzenie w przestronnym otoczeniu, ze wszystkimi potrzebnymi usługami i otoczone fascynującym kontekstem.

#change_passwod

Hasło zostało zmienione

Odzyskiwanie hasła

Zleciłeś wygenerowanie nowego hasła do strony %s.
Poniżej nowe dane do logowania:

This website uses cookies for the operation and to record data related to the generation of statistics on Google Analytics. To learn more or to refuse consent to the use of all cookies click here. Continuing navigation or closing this banner you agree to their use.

Blisko