Warunki i ustalenia - Human Company | Official Website

Warunki i ustalenia

Warunki i ustalenia

1) PODSTAWY PRAWNE

Sprzedaż pakietu turystycznego, zarówno w przypadku, gdy jego przedmiotem są usługi świadczone na terytorium kraju jak i za granicą, regulowana jest zapisami w niniejszych warunkach ogólnych, jak też zapisami Ustawy z dn. 27.12.1977 r. nr 1084, ratyfikowanej i wdrożonej przez Międzynarodową Konwencję o umowach podróży (CCV), podpisaną w Brukseli dn. 23.04.1970 r. – o ile ma zastosowanie – jak też zapisami w Kodeksie Konsumenta, o którym w Dekrecie z mocą ustawy nr 206 z dn. 6 września 2005 ( art. 82-100) wraz z późniejszymi zmianami.

2) ZEZWOLENIA

Organizator i sprzedawca usługi turystycznej, do których zwraca się konsument, powinni posiadać zezwolenie na wykonywanie odpowiedniej działalności, wydawane w oparciu o mające zastosowanie przepisy administracyjne.

3) DEFINICJE

Na użytek niniejszej umowy przyjmuje się następujące znaczenie wymienionych pojęć:
a) Organizator podróży: podmiot realizujący połączenie elementów, o których w art. 4, który zobowiązuje się we własnym imieniu, za ryczałtowym wynagrodzeniem, do przygotowania dla osób trzecich pakietów turystycznych;
b) Sprzedawca: podmiot, który sprzedaje lub zobowiązuje się do przygotowania pakietów turystycznych, w myśl kolejnego art. 4, za ryczałtowym wynagrodzeniem;
c) Konsument pakietów turystycznych: klient, kupujący, cesjonariusz pakietu turystycznego lub dowolna osoba, również do powołania, o ile spełni wszystkie warunki niezbędne do skorzystania z usługi, na rzecz której główny kontrahent zobowiązuje się do nieodpłatnego nabycia pakietu turystycznego;
d) Wartość udziału: odpowiedni koszt zakwaterowania w strukturze, za wyjątkiem kosztów rezerwacji, powiększony ewentualnie o zakup pakietu turystycznego wyższej kategorii;
e) Wartość pobytu: łączny koszt jednego pakietu turystycznego.

4) DEFINICJA PAKIETU TURYSTYCZNEGO

Na użytek niniejszej umowy przyjmuje się następującą definicję pakietu turystycznego: przedmiotem pakietów turystycznych są zorganizowane podróże, wakacje i wycieczki, zaplanowane w oparciu o ustaloną kombinację przynajmniej dwóch z niżej podanych elementów, sprzedawane lub oferowane do sprzedaży za zryczałtowanym wynagrodzeniem, których czas trwania przekracza 24 godziny, czyli obejmuje przynajmniej jeden nocleg;
a/ Transport;
b) Zakwaterowanie;
c) Usługi turystyczne nie związane z transportem lub zakwaterowaniem, stanowiące znaczącą część pakietu turystycznego.
Konsument ma prawo do otrzymania kopii umowy sprzedaży pakietu turystycznego (w myśl art. 6 Dekretu z mocą ustawy 111/1995), która stanowi dokument niezbędny do ewentualnego skorzystania z Funduszu Gwarancyjnego, o którym w art. 21 niniejszych ogólnych warunków umowy sprzedaży.

5) INFORMACJE OBOWIĄZKOWE – KARTA TECHNICZNA

a) Szczegóły dotyczące uprawnień administracyjnych
- Altomincio Family Park: zezwolenie z dn. 31/3/10 wydane przez Urząd Gminy Valeggio sul Mincio.
- Camping Village Jolly: zezwolenie nr 73 z dn. 27/01/1995 wydane przez Urząd Gminy Wenecja.
- Camping Village Alba d’Oro: zezwolenie nr 108 z dn. 14/4/1998 wydane przez Urząd Gminy Wenecja.
- Camping Village Norcenni Girasole Club: zezwolenie nr 153 z dn. 04/8/1995 wydane przez Urząd Gminy Figline Valdarno (FI).
- Camping Village Park Albatros: zezwolenie nr 6393 z dn. 14/3/2008 wydane przez Urząd Gminy San Vincenzo.
- I Pini Family Park: zezwolenie z dn. 30/11/99 wydane przez Urząd Gminy Fiano Romano.
- Camping Village Roma: zezwolenie nr 816 z dn. 27/1/1995 wydane przez Urząd Gminy Rzym.
- Camping Village Fabulous: zezwolenie z dn. 21/7/2005 wydane przez Urząd Gminy Rzym.
- Montescudaio Village
b) Dane dotyczące polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: Zurych 562A3479.
c) Data ważności katalogu lub programów pozakatalogowych 01/01-31/12.
d) Sposoby oraz warunki zastąpienia podróżującego zostały określone w art. 13 niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.
e) Parametry oraz kryteria dostosowania ceny podróży zostały określone w art. 8 niniejszych warunków ogólnych sprzedaży. 

6) REZERWACJE

Wniosek o rezerwację należy sporządzić ma odpowiednim formularzu umowy, najlepiej w formie elektronicznej, wypełnionym w każdej części i podpisanym przez klienta, któremu należy przekazać kopię formularza. Rezerwacja zostaje potwierdzona, wraz z wynikającym z tego zawarciem umowy, wyłącznie po przesłaniu przez organizatora takiego potwierdzenia klientowi, również z wykorzystaniem systemu telematycznego, oraz po otrzymaniu zaliczki. W przypadku rezerwacji większej liczby pakietów turystycznych niezbędne będzie podpisanie większej liczby formularzy umowy rezerwacyjnej. Po potwierdzeniu rezerwacji klient uzyskuje automatycznie członkowstwo w kHuman Company.

7) PŁATNOŚCI

Villages i Family Park: W momencie rezerwacji lub po przedstawieniu takiego zobowiązującego żądania, należy wpłacić tytułem zaliczki kwotę wynoszącą 30% całkowitej wartości opłaty za uczestnictwo. Reszta należności w wysokości 70% całkowitej wartości rezerwacji należy wpłacić w terminie 20 dni od daty przybycia do struktury turystycznej za pomocą przelewu bankowego lub karty kredytowej. Brak zapłaty powyższych należności w ustalonych terminach stanowi klauzulę rozwiązującą, która ma moc rozwiązania umowy przez sprzedawcę i/lub organizatora. Odpowiednie zawiadomienie zostanie wysłane konsumentowi przez sprzedawcę i/lub organizatora pod podany przez niego adres zamieszkania.
Camping in Town: W momencie rezerwacji czyli w momencie przedstawienia zobowiązującego żądania, należy wpłacić tytułem zaliczki kwotę wynoszącą 30% całkowitej wartości opłaty za uczestnictwo; resztę należności w wysokości 70% całkowitej wartości rezerwacji należy wpłacić w chwili przybycia do struktury turystycznej.

8) CENA

Cena oferowanych usług turystycznych podawana jest w euro. Cena pakietu turystycznego określana jest w umowie, w nawiązaniu do treści podanych w katalogu lub programu pozakatalogowego, wraz z ewentualnymi aktualizacjami lub później włączonymi programami pozakatalogowymi. Cena może zostać zmieniona w terminie do 20 dni poprzedzających wyjazd i wyłącznie w wyniku zmiany:
a) kosztów transportu, włączając w to koszt paliwa;
b) opłat od niektórych rodzajów usług turystycznych, takich jak podatki, opłaty lotniskowe, opłaty za wyokrętowanie lub zaokrętowanie w portach i portach lotniczych;
c) kursy walut stosowane do przedmiotowych pakietów;

9) ODSTĄPIENIE KONSUMENTA

Villages i Family Park: Konsument może odstąpić od umowy bez konieczności płacenia kar umownych w następujących przypadkach:
a) Zwiększenie ceny, o której we wcześniejszym art. 8 w wymiarze przekraczającym 10%; b) Znacząca zmiana jednego lub większej liczby elementów mających zasadnicze znaczenie dla korzystania z pakietu turystycznego, zaproponowana przez organizatora po zawarciu umowy, wyłącznie po braku zaakceptowania przez konsumenta. Z wyłączeniem powyższych przypadków, konsument odstępujący od umowy przed wyjazdem obciążony zostanie karą umowną – jak też kosztami rezerwacji oraz ewentualną dopłatą za pakiet o wyższej kategorii – niezależnie od wpłaconej zaliczki, o której w art. 7 – w niżej podanym wymiarze: - 10% wartości udziałów w przypadku rezygnacji do 30 dni kalendarzowych przed wyjazdem; - 25% wartości udziałów w przypadku rezygnacji od 29 do 21 dni kalendarzowych przed wyjazdem; - 50% wartości udziałów w przypadku rezygnacji od 20 do 15 dni kalendarzowych przed wyjazdem; - 75% wartości udziałów w przypadku rezygnacji od 14 do 7 dni kalendarzowych przed wyjazdem; - 90% wartości udziałów w przypadku rezygnacji od 6 do 3 dni kalendarzowych przed wyjazdem; - 100% wartości udziałów w przypadku rezygnacji od 3 dni kalendarzowych przed wyjazdem do dnia przyjazdu. Camping in Town: Konsument może odstąpić od umowy bez konieczności płacenia kar umownych w następujących przypadkach: a) Zwiększenie ceny, o której we wcześniejszym art. 8 w wymiarze przekraczającym 10%; b) Znacząca zmiana jednego lub większej liczby elementów mających zasadnicze znaczenie dla korzystania z pakietu turystycznego, zaproponowana przez organizatora po zawarciu umowy, wyłącznie po braku zaakceptowania przez konsumenta. Z wyłączeniem powyższych przypadków, konsument odstępujący od umowy przed wyjazdem obciążony zostanie karą umowną – jak też kosztami rezerwacji oraz ewentualną dopłatą za pakiet o wyższej kategorii – niezależnie od wpłaconej zaliczki, o której w art. 7 – w wymiarze 100% wpłaconej zaliczki dla anulowanych rezerwacji w ciągu 48 godzin od przyjazdu do struktury.

10) ZMIANA LUB ANULOWANIE PAKIETU TURYSTYCZNEGO PRZEZ KONSUMENTA PRZED WYJAZDEM

Zmiany zażądane przez klienta w odniesieniu do już potwierdzonych rezerwacji nie zobowiązują organizatora w przypadkach, w których nie mogą zostać spełnione. Wszelkie żądania ze strony klienta dokonania zmian w pakiecie turystycznym pociągają za sobą obowiązek dokonania dodatkowej opłaty, określanej przez organizatora i/lub sprzedawcy w zależności od rodzaju żądanej zmiany. Zmniejszenie liczby uczestników, którzy potwierdzili wyłączny pakiet turystyczny, traktowane jest jako „częściowe odstępstwo” i w związku z tym podlega zapisom zawartym w art. 9 niniejszych ogólnych warunków umowy sprzedaży.

11) ZMIANA LUB ANULOWANIE PAKIETU TURYSTYCZNEGO PRZEZ ORGANIZATORA PRZED WYJAZDEM

Wszelkie znaczące zmiany dokonane przez organizatora i/lub sprzedawcę usługi lub jednego tylko znaczącego elementu pakietu muszą zostać zatwierdzone i/lub odrzucone przez konsumenta. Akceptacja lub odmowa zmiany musi dotrzeć do organizatora w ciągu dwóch dni roboczych od dnia otzymania informacji dotyczącej zmiany. W przypadku odmowy, konsument może skorzystać zamiennie z prawa do zwrotu wpłaconej kwoty, do skorzystania z innego pakietu turystycznego o porównywalnej lub wyższej jakości, bez obowiązku dopłaty do ceny, lub też z pakietu turystycznego niższej jakości, po uprzednim uzyskaniu zwrotu różnicy w cenie. Konsument może skorzystać z powyższego prawa również w przypadku, gdy anulowanie pakietu spowodowane będzie brakiem osiągnięcia minimalnej liczby uczestników, określonej w katalogu lub programie pozakatalogowym, działaniem siły wyższej albo zdarzeniem losowym, które odnosić się będą do zakupionego pakietu turystycznego. W przypadku anulowania spowodowanego przyczyną inną, niż działanie siły wyższej, zdarzenie losowe lub brak osiągnięcia minimalnej liczby uczestników, jak też brak akceptacji przez konsumenta zaoferowanej alternatywnie usługi turystycznej, organizator anulujący pakiet zwróci konsumentowi kwotę wynoszącą dwukrotną wartość zapłaconej przez niego i pobranej przez organizatora kwoty.

12) ZMIANY PO WYJEŹDZIE

W przypadku, gdy organizator po wyjeździe nie będzie mógł z jakiegokolwiek powodu, za wyjątkiem działania konsumenta, dostarczyć zasadniczej części usługi określonej w umowie, zobowiązany jest do przygotowania alternatywnych rozwiązań, bez wymagania od konsumenta dopłaty, a w przypadku, gdy dostarczone świadczenia będą niższej jakości, niż to zostało przewidziane, do zwrócenia konsumentowi różnicy w cenie. W przypadku niemożności przygotowania żadnego alternatywnego rozwiązania, organizator zwróci konsumentowi kwotę stanowiącą równicę między kosztem świadczeń przewidzianych a tych zrealizowanych do momentu wcześniejszego powrotu.

13) SUBSTYTUCJA

Klient rezygnujący z usługi może znaleźć dla siebie w zastępstwie inną osobę, pod warunkiem, że:
a) poinformuje o tym fakcie organizatora z wyprzedzeniem co najmniej czterech dni roboczych przed wyznaczoną datą wyjazdu, podając przy tym dane dotyczące cesjonariusza;
b) osoba zastępująca spełniać będzie wszelkie wymogi niezbędne do skorzystania z usługi (na mocy art. 89 Kodeksu konsumenta), a w szczególności wymogi dotyczące paszportu, wizy i zaświadczeń lekarskich;
c) osoba zastępująca zwróci organizatorowi wszelkie koszty poniesione z tytułu przeprowadzenia czynności zastąpienia, w wysokości określonej przed dokonaniem cesji.
Osoba cedująca i cesjonariusz są solidarnie zobowiązani do zapłaty salda ceny, jak też kwot określonych w podpunkcie c) niniejszego artykułu. W zależności od danego rodzaju usług może okazać się, że dostawca usług nie zaakceptuje zmiany osoby na cesjonariusza, nawet jeżeli odbędzie się to w terminie określonym w powyższym podpunkcie a). W takim przypadku organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualny brak alceptacji zmiany przez dostarczające usługi strony trzecie. O powyższym braku akceptacji organizator poinformuje niezwłocznie, przed wyjazdem, zainteresowane strony. 

14) ZOBOWIĄZANIA KLIENTÓW

Klienci zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości, służący do dokonania rejestracji w momencie przybycia do określonej w umowie struktury turystycznej, jak też wizy pobytowe i przejazdowe, ewentualnie wymagane zaświadczenia sanitarne oraz wszelkie dokumenty wymagane w zależności od obywatelstwa i pochodzenia klientów. W każdym przypadku klienci zobowiązani są przed wyjazdem do sprawdzenia we właściwych urzędach aktualności informacji o charakterze ogólnym, dotyczących wymogów sanitarnych i wymaganej dokumentacji, niezbędnej do opuszczenia kraju, jak też do zastosowania się do tych wymogów. W przypadku braku dokonania takiego sprawdzenia sprzedawca i/lub organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak możliwości wyjazdu jednego lub większej liczby konsumentów. Uczestnicy ponadto zobowiązani są do przestrzegania zwykłych reguł ostrożności i sumienności, a w szczególności tych obowiązujących w docelowym kraju podróży, do zapoznania się z wszelkimi informacjami przekazanymi przez organizatora i/lub sprzedawcę, jak też do stosowania się do regulaminów i zarządzeń administracyjnych i prawnych, w zakresie dotyczącym pakietu turystycznego.
Uczestnicy zostaną wezwani do odpowiedzialności za wszystkie szkody poniesione przez organizatora w związku z niedopełnieniem przez klientów powyższych zobowiązań.

15) KLASYFIKACJA HOTELOWA

Oficjalna klasyfikacja struktur podawana jest w katalogach lub innych materiałach informacyjnych wyłącznie w oparciu o wyraźne i formalne wskazówki wydane przez Regionalne i Krajowe jednostki kompetentne w tym zakresie.

16) ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Organizator ponosi odpowiedzialność za szkody wobec konsumenta z powodu całkowitego lub częściowego niewywiązania się z przewidzianych w umowie świadczeń, chyba że udowodni, że szkoda taka powstała z przyczyn leżących po stronie konsumenta (włączając w to samodzielnie podejmowane przez konsumenta działania w trakcie wykonywania usług turystycznych) lub w wyniku okoliczności zewnętrznych, pozostających poza obrębem świadczenia usług przewidzianych w umowie, jak też z powodu zdarzenia losowego, działania siły wyższej lub też okoliczności, których organizator nie był w stanie przewidzieć lub rozwiązać pomimo działania z należytą profesjonalną starannością. 

17) ZAKRES ODSZKODOWANIA

Odszkodowanie należne od organizatora za szkody wobec osób nie może w żaden sposób przekroczyć zakresów przewidzianych w międzynarodowych konwencjach, których stronę stanowią Włochy oraz Unia Europejska, w odniesieniu do usług, których brak realizacji stanowi podstawę dochodzenia odpowiedzialności.

18) OBOWIĄZEK OBSŁUGI

Organizator zobowiązany jest do obsługi konsumenta w zakresie określonym w oparciu o kryterium profesjonalnej staranności wyłącznie w odniesieniu do obowiązków nałożonych na niego przez przepisy prawa lub zapisy w umowie. Organizator oraz sprzedawca wyłączeni są z zakresu swojej odpowiedzialności (art. 16 i 17) w przypadku, gdy niewykonanie lub częściowe wykonanie umowy spowodowane zostało przyczynami leżącymi po stronie konsumenta lub też nie dającymi się przewidzieć lub zapobiec działaniami osoby trzeciej, jak też zdarzeniem losowym i działaniem siły wyższej.

19) REKLAMACJE I DONIESIENIA

Konsument zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania wszelkich braków w wykonaniu umowy, tak aby organizator, jego miejscowy przedstawiciel lub opiekun grupy mogli niezwłocznie wdrożyć działania naprawcze. Konsument zobowiązany jest, pod rygorem przepadku, do zgłaszania reklamacji organizatorowi za pośrednictwem listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni roboczych od dnia powrotu do miejsca wyjazdu.

20) UBEZPIECZENIE

Villages i Family Park: W celu użycia ubezpieczenia gwarantowanego przez Europ Assistance i zawartego w cenie pakietu turystycznego, klient musi wypełnić wszystkie pola zawarte we wniosku o rezerwację składającym się z formularza umowy, w formie papierowej lub elektronicznej. W celu zapoznania się z informacjami dotyczącymi ubezpieczenia kliknij tutaj: Ubezpieczenie.
Camping in Town: Ubezpieczenie nie jest ważne w tych strukturach.

21) FUNDUSZ GWRANCYJNY

W Dyrekcji Generalnej Prezydencji Rady Ministrów utworzony został krajowy fundusz gwarancyjny w celu zagwarantowania, w sytuacji powstania niewypłacalności lub ogłoszenia upadłości sprzedawcy lub organizatora, zwrotu zapłaconej ceny, a w przypadku podróży zagranicznej sprowadzenia do kraju konsumenta. Fundusz ponadto udostępnia niezwłocznie środki pieniężne w przypadku przymusowego powrotu turystów z krajów pozawspólnotowych w nagłych sytuacjach, powstałych z przyczyn wynikających z postępowania organizatora. Sposoby interwencji funduszu zostały ustalone w oparciu o Rozporządzenie Prezesa Rady nr. 349 z dn. 23 lipca 1999.

22) AUTORYZACJA NA FILMOWANIE I FOTOGRAFOWANIE

Podpisanie umowy sprzedaży powoduje autoryzację ze strony klienta na filmowanie i fotografowanie, które mogą być realizowane w strukturach przez Elite Club Vacanze i/lub przez osoby trzecie autoryzowane przez firmę dla celów wyłącznie reklamowych, włącznie z rozpowszechnianiem on line, z całkowitym przestrzeganiem normy dotyczącej prywatności o której w Rozporządzeniu na mocy Ustawy z 30 czerwca 2003 n. 196 i z całkowitym nabyciem prawa i uprawnień w niej zawartych.
Przyznanie autoryzacji ze strony klienta zwalnia Elite Club Vacanze i/lub osoby trzecie autoryzowane przez firmę do użytkowania filmów i fotografii dla celów i na podstawie zasad wskazanych w punkcie 1, za wyjątkiem innej woli klienta w trakcie filmowania.

#change_passwod

Hasło zostało zmienione

Odzyskiwanie hasła

Zleciłeś wygenerowanie nowego hasła do strony %s.
Poniżej nowe dane do logowania:

This website uses cookies for the operation and to record data related to the generation of statistics on Google Analytics. To learn more or to refuse consent to the use of all cookies click here. Continuing navigation or closing this banner you agree to their use.

Blisko