Privacybeleid

Informatie opgesteld volgens art. 13 van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 en art. 13 van de Europese verordening 2016/679

bijgewerkt in mei 2018

Op deze pagina wordt beschreven op welke wijze de website wordt beheerd voor wat betreft de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de website raadplegen.

De informatie geldt uitsluitend voor deze website en niet voor andere websites die eventueel via links door de gebruiker geraadpleegd worden. 

DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Na raadpleging van deze website kunnen de gegevens met betrekking tot geïdentificeerde of identificeerbare personen verwerkt worden.
Medeverantwoordelijken voor de verwerking zijn: Human Company S.r.l., waaraan alle werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de website zijn toevertrouwd en haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen:
Figline Agriturismo S.r.l.
Elite Firenze Gestioni S.r.l.
Roma Camping S.r.l.
Elite Livorno Gestioni S.r.l.
Elite Veneto Gestioni S.r.l.
Delta S.r.l.
Roma Gestioni S.r.l.
Variete S.r.l.
La Quarta S.r.l
Ecv Shops S.r.l.
Ecv Servizi S.c.r.l.
Adakitalia S.r.l.
Plus Prague S.r.o.
Plus Berlin G.m.b.h.
Variete S.r.l. 

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS - Navigatiegegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten functioneren, verzamelen tijdens hun normale werking bepaalde persoonsgegevens, waarvan de overdracht impliciet is bij het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.
Het betreft informatie die niet wordt vergaard om te worden gekoppeld aan geïdentificeerde betrokkenen, maar waardoor en gezien hun aard het mogelijk zou kunnen zijn om gebruikers te identificeren door de verwerking van en koppeling met gegevens die in het bezit van derden zijn.
Tot deze gegevens behoren de IP-adressen of domeinnamen van de computers die gebruikt worden door de bezoekers van de website, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) van de aangevraagde middelen, het tijdstip van de aanvraag, de gebruikte methode om de aanvraag in te dienen bij de server, de omvang van het bestand dat als antwoord verkregen is, de digitale code die de staat van het door de server gegeven antwoord aangeeft (succesvol, foutmeldingen, enz.) en andere parameters die verband houden met het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker.
Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om anonieme statistische gegevens te verkrijgen over het gebruik van de website en om te controleren of deze naar behoren functioneert. De gegevens kunnen worden gebruikt bij het vaststellen van aansprakelijkheid in het eventuele geval dat cybermisdrijven schade zouden toebrengen aan de website en alleen in dat geval zouden er specifieke procedures ter identificatie van de dader worden geactiveerd.
De RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING van deze gegevens wordt gevormd door het legitieme belang van de verantwoordelijken de gegevensveiligheid en de goede werking van de website te waarborgen.

VERWERKINGSWIJZEN EN UITVOERDERS VAN DE VERWERKING

De persoonsgegevens worden verwerkt met geautomatiseerde middelen voor de duur die strikt noodzakelijk is om de doelen waarvoor ze zijn verzameld te bereiken. De verwerking voor de webdiensten van deze website wordt uitgevoerd door personeel dat is aangesteld door de Verantwoordelijke alsook door externe personen die belast zijn met het technisch beheer en onderhoud van de website en bijbehorende computersystemen. Er worden specifieke veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies van, onrechtmatig of onjuist gebruik van en ongeoorloofde toegang tot de gegevens te voorkomen.
Er worden geen gegevens van de webdienst verspreid.
De persoonsgegevens verstrekt door gebruikers die aanvragen voor informatiemateriaal (nieuwsbrief, antwoorden op vragen, enz.) indienen, worden uitsluitend gebruikt om de aangevraagde dienst of prestatie te verlenen en worden uitsluitend verstrekt aan derden als dit strikt noodzakelijk is om de aanvraag te kunnen afhandelen.

VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS

Afgezien van wat er gespecificeerd is voor de navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om tijdens de navigatie persoonsgegevens te verstrekken voor het aanvragen van informatiemateriaal of andere communicatie.
Het niet verstrekken van deze gegevens kan tot gevolg hebben dat de gevraagde dienst niet kan worden geleverd.

GEGEVENS DIE VRIJWILLIG DOOR DE GEBRUIKER ZIJN VERSTREKT

Wanneer de gebruiker een gedeelte van de website bezoekt waarvoor de verwerking van persoonsgegevens is vereist, zal opnieuw een link naar deze verklaring worden getoond en, indien noodzakelijk, om toestemming worden gevraagd.
Als er intentioneel en vrijwillig e-mail naar de adressen vermeld op deze website wordt verzonden, betekent dit dat het adres van de zender wordt verkregen, wat noodzakelijk is om de aanvragen te beantwoorden. Dit geldt ook voor eventuele andere persoonsgegevens die in die e-mail staan, die, tenzij anders vereist, bewaard zullen worden voor de duur die noodzakelijk is om aan de aanvragen te voldoen.
Hieronder volgt specifieke informatie met betrekking tot de pagina's van de website die voor bijzondere diensten op aanvraag zijn gecreëerd of via welke meer persoonsgegevens kunnen worden verkregen.

"ONLINE RESERVEREN"

Op deze pagina van de website kan de gebruiker verblijven reserveren bij de accommodaties van de Verantwoordelijke.
De gegevens die de gebruiker opgeeft bij een verzoek om reservering zullen in de beheersoftware van de faciliteit worden ingevoerd.
Als ze zijn doorgegeven aan de faciliteit kunnen de gegevens verwerkt worden door het administratie-, receptie- of ander personeel dat door de Verantwoordelijke belast is met het registreren van de reservering, het vervullen van contractuele, boekhoudkundige en fiscale verplichtingen, en het bieden van attente en persoonlijke service aan de gast door aan diens behoeften tegemoet te komen.

VERWERKING NA EEN CONTACTVERZOEK

De persoonsgegevens die vrijwillig door de betrokkene in het contactgedeelte worden verstrekt:
1. worden voornamelijk met geautomatiseerde middelen verwerkt om:
a. een juist en tijdig antwoord te garanderen en de verzoeken van de betrokkene te beantwoorden.
b. te voldoen aan verplichtingen die voortvloeien uit communautaire wetten, regels en voorschriften; de instructies van de gerechtelijke autoriteit uit te voeren.
c. het systeem te ontwikkelen voor het verwerven van publieke kennis die nodig is voor het verifiëren, verbeteren en ontwerpen van een dienst die steeds beter is afgestemd op de vraag en de milieueisen
d. de verstrekte adressen, postadressen en e-mailadressen eventueel te gebruiken voor het verzenden van reclame en/of informatie/aanbiedingen met betrekking tot producten en diensten aangeboden door de Verwerkingsverantwoordelijke, uiteraard met toestemming van de betrokkene, onder meer via sms of andere communicatieplatforms zoals Whatsapp. De betrokkene heeft uiteraard de mogelijkheid om te allen tijde bezwaar te maken tegen de bovengenoemde verwerking.
2. kunnen worden verwerkt door communicatie- en marketingpersoneel, personeel dat belast is met het onderhoud van informatiesystemen en tot taak heeft de functionaliteit van de systemen te waarborgen, gegevensbeveiligings- en back-upactiviteiten, andere personeelsleden, binnen de grenzen van de ontvangen taken en de bepalingen van de bedrijfsprocedures, en andere personen die diensten verlenen voor doeleinden die samenhangen met het beantwoorden aan de verzoeken van de betrokkene, binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken.
3. kunnen worden medegedeeld of beschikbaar gesteld:
- aan personen die toegang hebben tot de gegevens krachtens de bepalingen van de wet- en regelgeving of de communautaire wetgeving, binnen de grenzen van deze regels,
- aan andere personen die diensten verlenen voor doeleinden die verband houden met het voldoen aan de verzoeken van de betrokkene, binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken;
- aan gelieerde ondernemingen (dochterondernemingen - moederondernemingen), altijd voor lopende administratieve en boekhoudkundige doeleinden die verband houden met de afhandeling van de verzoeken van de betrokkene.

Bij het invullen van de formulieren worden de velden aangegeven die optioneel zijn. Bij afwezigheid van de andere gevraagde gegevens zal het niet mogelijk zijn om aan de verzoeken van de betrokkene te voldoen.
Als de betrokkene, bij het verzoek om contact, specifieke categorieën gegevens door moet geven (zoals persoonsgegevens die raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen of lidmaatschap van een vakbond onthullen, evenals genetische, biometrische gegevens die bedoeld zijn om een natuurlijke persoon op unieke wijze te identificeren, gegevens met betrekking tot de gezondheid of het seksuele leven of de seksuele geaardheid van de persoon) kan voor de verwerking hiervan specifieke toestemming vereist zijn. Als deze uitblijft is het wellicht niet mogelijk om de verzoeken van de betrokkene in behandeling te nemen.
De verstrekte gegevens worden, behalve voor andere, naar behoren meegedeelde vereisten, bewaard voor de duur die nodig is om aan de verzoeken van de betrokkene te voldoen. Indien de betrokkene een contractuele relatie heeft met de Verwerkingsverantwoordelijke, worden de gegevens, indien noodzakelijk, bewaard voor de duur van de overeenkomst, waarna de gegevens alleen worden bewaard indien dit wettelijk vereist is.

INSCHRIJVING VOOR DE NIEUWSBRIEF

De persoonsgegevens die de betrokkene vrijwillig heeft verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief:
> worden met hoofdzakelijk geautomatiseerde middelen verwerkt, uitsluitend om aan de verzoeken van de betrokkene te voldoen, die het recht heeft de verwerking te allen tijde te onderbreken.
> kunnen worden verwerkt door communicatie- en marketingpersoneel, personeel dat belast is met het onderhoud van informatiesystemen en tot taak heeft de functionaliteit van de systemen te waarborgen, gegevensbeveiligings- en back-upactiviteiten, andere personeelsleden, binnen de grenzen van de ontvangen taken en de bepalingen van de bedrijfsprocedures, en andere personen die diensten verlenen voor doeleinden die samenhangen met het beantwoorden aan de verzoeken van de betrokkene, binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken
> kunnen worden medegedeeld of beschikbaar gesteld:
- aan personen die toegang hebben tot de gegevens krachtens de bepalingen van de wet- en regelgeving of de communautaire wetgeving, binnen de grenzen van deze regels,
- aan andere personen die diensten verlenen voor doeleinden die verband houden met het voldoen aan de verzoeken van de betrokkene, binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken;
- aan gelieerde ondernemingen (dochterondernemingen - moederondernemingen), altijd voor lopende administratieve en boekhoudkundige doeleinden die verband houden met de afhandeling van de verzoeken van de betrokkene.

OPSLAG VAN DE GEGEVENS

De verstrekte gegevens worden, tenzij de betrokkene naar behoren anders aangeeft, bewaard voor de duur die nodig is om aan de verzoeken van de betrokkene te voldoen en de wet na te leven.
Bij registratie op bepaalde delen van de website worden de gegevens opgeslagen tot ze gewist worden, waarna de opslag alleen zal worden voortgezet indien dit wettelijk vereist is en in overeenstemming met de regels voor de opslag van administratieve documentatie.
Indien de betrokkene een contractuele relatie heeft met de Verwerkingsverantwoordelijke, worden de gegevens, indien noodzakelijk, bewaard voor de duur van de overeenkomst, waarna de gegevens alleen worden bewaard indien dit wettelijk vereist is en in overeenstemming met de regels voor de opslag van administratieve documentatie.
De contactgegevens die met toestemming zijn verstrekt voor de verzending van commerciële communicatie worden bewaard tot twaalf maanden na de laatste verzending of tot de betrokkene diens toestemming intrekt.

COOKIES

Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein bestandje met gegevens, vaak met een unieke, anonieme identificatiecode, dat door een webserver naar de browser wordt gestuurd en vervolgens op de harde schijf van de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. De cookie wordt daarna, telkens als er weer verbinding wordt gemaakt met de website die hem heeft verstuurd, opnieuw door deze website gelezen en herkend.
De browser is de software waarmee men op internet kan surfen door informatie op de harde schijf van de computer van de gebruiker weer te geven en over te dragen. Als de browservoorkeuren zodanig zijn ingesteld dat cookies worden geaccepteerd, kan elke website zijn cookies naar de browser verzenden, maar deze kan - ter bescherming van de privacy - alleen die cookies detecteren die door de website zelf zijn verzonden en niet de cookies die door andere websites naar de browser zijn verzonden.
Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan de computer van de gebruiker.

MOGELIJKHEDEN VOOR DE COOKIE-INSTELLINGEN

De privacy van de gebruiker wordt hoofdzakelijk gegarandeerd door het feit dat hij/zij TE ALLEN TIJDE:
> de browser zodanig kan configureren dat alle cookies worden geaccepteerd of geweigerd of dat er een melding verschijnt als er een cookie naar de computer wordt verzonden,
> één cookie, enkele of alle cookies kan verwijderen.

Elke browser heeft zijn eigen specifieke instellingen. Raadpleeg daarom het "Help"-gedeelte van uw browser voor meer informatie over het wijzigen van uw voorkeuren.

Internet Explorer:

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl

Apple Safari

https://www.apple.com/legal/privacy/nl/cookies/

 

HOE DE COOKIES VAN DEZE WEBSITE WORDEN GEBRUIKT.

Het gebruik van zgn. sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen zodra de browser wordt gesloten) is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-IDs die nodig zijn voor veilig en efficiënt surfen op de website.
Wij gebruiken cookies hoofdzakelijk om te begrijpen hoe bezoekers omgaan met de service, om de gebruiker te helpen door de communicatie en navigatie zoveel mogelijk te versnellen en te personaliseren, en om de beste service te kunnen bieden. Dankzij cookies is het mogelijk om de gebruiker te herkennen (om exact te zijn, het apparaat dat hij/zij gebruikt) die onze website al heeft bezocht, zodat hij/zij bijvoorbeeld eraan herinnerd kan worden wat hij/zij al heeft bezocht en erop gewezen kan worden dat er delen zijn bijgewerkt.
Cookies kunnen in geen geval schade toebrengen aan het apparaat van de gebruiker.
Hieronder geven we een overzicht van de cookies die op deze website worden gebruikt en leggen we uit tot welke categorie elk van deze cookies behoort VOLGENS DE VOLGENDE CLASSIFICATIE

Categorie

BESCHRIJVING

A

TECHNISCHE COOKIES en functionele cookies Technische cookies worden uitsluitend gebruikt om "de communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of die strikt noodzakelijk is om de door de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk gevraagde dienst van de informatiemaatschappij te leveren" (zie art. 122, lid 1, van de Wet). Ze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Ze kunnen worden onderverdeeld in navigatie- of sessiecookies, die normale navigatie en normaal gebruik van de website garanderen (waardoor bijvoorbeeld een aankoop kan worden gedaan of toegang tot beveiligde gedeelten kan worden verleend); analytische cookies, vergelijkbaar met technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de beheerder van de website worden gebruikt om informatie, in geaggregeerde vorm, te verzamelen over het aantal gebruikers en de manier waarop deze de website bezoeken; functionele cookies, die de gebruiker in staat stellen te navigeren volgens een reeks door hem geselecteerde criteria (bijvoorbeeld de taal, producten die zijn geselecteerd voor aankoop) om de persoonlijke dienstverlening te verbeteren. Voor de plaatsing van dergelijke cookies is geen toestemming vooraf van de gebruikers vereist.

P

PROFILERINGSCOOKIES Profileringscookies worden gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken en om reclameboodschappen te versturen die passen bij de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het internet kenbaar maakt.

T

COOKIES VAN DERDE PARTIJEN

 

 OVERZICHT VAN COOKIES

naam cookie

CATE-GORIE

BLIJFT op het apparaat

Doel

EIGENAAR
(Link naar website van derde)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*) GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. voor het creëren van statistieken met betrekking tot het gebruik van het webportaal.
Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt door de browser aan Google overgedragen en opgeslagen op de servers van Google, gevestigd aan 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. 
Google Analytics verzamelt informatie op anonieme wijze zonder de afzonderlijke gebruikers te identificeren. Browsers delen de eigen cookies van Google Analytics niet tussen de verschillende domeinen. Google Analytics rapporteert geen informatie over daadwerkelijke adressen: Google Analytics communiceert informatie zodanig dat slechts een deel van het IP-adres, en niet het volledige adres, wordt gebruikt voor geolokalisatie, met behulp van een methode die bekend staat als IP-masking.
Google gebruikt deze informatie om het gebruik van de website bij te houden en te onderzoeken, rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan de website-eigenaar te verlenen met betrekking tot de website-activiteit, de verbindingswijzen (mobiel, pc, gebruikte browser, enz.) en hoe de webpagina's gezocht en bereikt worden. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien dit wettelijk vereist is of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens waar Google over beschikt.
U kunt cookies van Google Analytics uitschakelen met behulp van de add-on [MDF1] 

Beheer van de tags

Dit soort dienst is bedoeld voor het gecentraliseerde beheer van de tags of scripts die op deze website worden gebruikt.

Het gebruik van deze diensten omvat de stroom van gebruikersgegevens via deze diensten en, indien nodig, hun retentie.

Google Tag Manager (Google LLC)

Google Tag Manager is een dienst voor tagbeheer die wordt aangeboden door Google LLC.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

 

----

 

Statistiek

De diensten in deze sectie stellen de verwerkingsverantwoordelijke in staat om de verkeersgegevens te controleren en te analyseren en worden gebruikt om het gebruikersgedrag te volgen.

 

Uitbreiding van Display Advertisers voor Google Analytics

Op deze applicatie kan Google Analytics gebruik maken van advertenties op basis van de belangen van Google, doelgroepsgegevens van derden en informatie uit de DoubleClick-cookie om de statistieken uit te breiden met demografische gegevens, interesses en gegevens over de interactie met advertenties.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt-out; Ierland - Privacybeleid. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

Controle van conversies van Google Ads

De controle van de conversie van Google Ads is een statistische dienst die wordt aangeboden door Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van waar deze applicatie wordt gebruikt, die gegevens van het Google Ads-advertentienetwerk koppelt aan de acties die in het kader van deze applicatie worden ondernomen.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

Google Analytics met geanonimiseerd IP

Google Analytics is een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (''Google''). Google gebruikt de verzamelde persoonsgegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te controleren, rapporten samen te stellen en met andere door Google ontwikkelde diensten te delen.

Google kan de persoonsgegevens gebruiken om advertenties op haar advertentienetwerk te contextualiseren en aan te passen.

Deze integratie van Google Analytics maakt je IP-adres anoniem. Anonimiseren werkt door het inkorten van het IP-adres van de gebruikers binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het IP-adres naar de servers van Google gestuurd en ingekort in de Verenigde Staten.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt-out; Ierland - Privacybeleid. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

 

Uitbreiding van de User ID voor Google Analytics

Op deze applicatie maakt Google Analytics gebruik van een functie genaamd User ID. Deze maakt het mogelijk om gebruikers nauwkeuriger te volgen door aan elke gebruiker een unieke ID toe te wijzen voor verschillende sessies en apparaten, maar op een manier die Google niet in staat stelt om een individu persoonlijk te identificeren of een specifiek apparaat permanent te identificeren.

Met de uitbreiding van de User ID is het ook mogelijk om gegevens van Google Analytics te verbinden met andere gebruikersgegevens die door deze applicatie worden verzameld.

Met de onderstaande opt-out link is het mogelijk om de tracering voor het apparaat dat je gebruikt uit te schakelen, maar dit sluit niet uit dat de verwerkingsverantwoordelijke verdere traceringsactiviteiten uitvoert. Om ook deze laatste te deactiveren, neem je contact op met de verwerkingsverantwoordelijke via het e-mailadres van de contactpersoon.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt-out; Ierland - Privacybeleid. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

Controle van conversies van Facebook Ads (Facebook-pixels) (Facebook, Inc.)

De controle van conversies van Facebook Ads (Facebook-pixels) is een statistische dienst van Facebook, Inc. die gegevens van het Facebook-advertentienetwerk koppelt aan acties die binnen deze applicatie worden ondernomen. De Facebook-pixel controleert de conversies die kunnen worden toegeschreven aan advertenties op Facebook, Instagram en Audience Network.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

 

 

Bing Ads (Microsoft Corporation)

Bing Ads is een advertentiedienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-out.

 

 

Interactie met live chatplatforms

Met dit soort diensten is het mogelijk om rechtstreeks vanaf de pagina's van deze applicatie te communiceren met live chatplatforms, die door derden worden beheerd. Hiermee kan de gebruiker contact opnemen met de ondersteuningsdienst van deze applicatie of kan deze applicatie contact opnemen met de gebruiker tijdens het surfen op zijn pagina's.

Als een interactiedienst met live chatplatforms is geïnstalleerd, is het mogelijk dat deze gebruiksgegevens verzamelt met betrekking tot de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs als gebruikers de dienst niet gebruiken. Bovendien kunnen live chatgesprekken worden opgenomen.

CHATGEGEVENS INVOEREN

 

 

 

 

Remarketing en gedragsgerichte targeting

Dit soort diensten stelt deze applicatie en haar partners in staat om advertenties te communiceren, optimaliseren en aan te bieden op basis van het gebruik dat de gebruiker in het verleden van deze applicatie heeft gemaakt.

Deze activiteit wordt uitgevoerd door het traceren van gebruiksgegevens en het gebruik van cookies, informatie die wordt overgedragen aan partners waaraan de activiteit van remarketing en gedragsgericht targeting is gekoppeld.

Naast de opt-out opties die door de volgende diensten worden aangeboden, kan de gebruiker zich afmelden voor het ontvangen van cookies voor een dienst van een derde partij door de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te bezoeken.

 

Remarketing Google Ads

Remarketing Google Ads is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte targeting die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waar deze applicatie wordt gebruikt en die de activiteit van deze applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Google Ads en de DoubleClick-cookie .

Gebruikers kunnen ervoor kiezen om de Google-cookies niet te gebruiken voor het aanpassen van advertenties door de advertentie-instellingen van Google te bezoeken.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-out; Ierland – Privacybeleid – Opt-out. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

Remarketing met Google Analytics

Remarketing Google Ads is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte targeting die wordt aangeboden door Google LLC of door Google Ireland Limited, afhankelijk van de locatie waar deze applicatie wordt gebruikt en die de activiteit van deze applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Google Ads en de DoubleClick-cookie .

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid - Opt-out; Ierland - Privacybeleid. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

 

Facebook Custom Audience (Facebook, Inc.)

Facebook Custom Audience is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte targeting die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en e-mail.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-out. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

Facebook Remarketing (Facebook, Inc.)

Facebook Remarketing is een dienst voor remarketing en gedragsgerichte targeting die wordt aangeboden door Facebook, Inc. en die de activiteit van deze applicatie koppelt aan het advertentienetwerk van Facebook.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid – Opt-out. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

 

WIDGET GOOGLE MAPS (GOOGLE INC.)

Google Maps is een dienst voor het bekijken van kaarten die wordt beheerd door Google Inc. en waarmee deze website dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten

 

 

WIDGET YOUTUBE (GOOGLE INC.)

YouTube is een dienst voor het bekijken van videocontent die wordt beheerd door Google Inc. en waarmee deze applicatie dergelijke inhoud in zijn pagina's kan integreren.

Verzamelde persoonsgegevens: cookies en gebruiksinformatie.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten – Privacybeleid; Ierland – Privacybeleid. Persoon betrokken bij het Privacy Shield.

 

#change_passwod

Wachtwoord veranderd

Wachtwoord herstel

Je hebt zonet een nieuw wachtwoord aangevraagd om toegang te krijgen tot de website %s.
Hier zijn je nieuwe inloggegevens:

This website uses cookies for the operation and to record data related to the generation of statistics on Google Analytics. To learn more or to refuse consent to the use of all cookies click here. Continuing navigation or closing this banner you agree to their use.

Sluiten