Algemene voorwaarden verkoopcontract - Human Company | Official Website

Algemene voorwaarden verkoopcontract

Algemene voorwaarden verkoopcontract

1) JURIDISCHE BRONNEN

De verkoop van een toeristisch pakket, betreffende zowel diensten die in Italië als in het buitenland worden verleend, is naast deze algemene voorwaarden ook onderworpen aan goedkeuringswet 27.12.1977 nr. 1084 ter uitvoering van de Internationale Overeenkomst inzake de reisovereenkomst (CCV), op 23.04.1970 getekend in Brussel – voor zover van toepassing – en aan het Consumentenwetboek krachtens het Italiaanse besluit D.lgs nr. 206 van 6 september 2005 (art. 82 – 100) en daaropvolgende wijzigingen.

2) VERGUNNINGEN

De organisator en de verkoper van de toeristische dienst, tot wie de consument zich richt, moeten voor het uitvoeren van hun activiteiten over vergunningen beschikken op basis van het van toepassing zijnde bestuursrecht.

3) DEFINITIES

In dit contract wordt het volgende bedoeld met:
a) Reisorganisator, de persoon die de combinatie van de elementen, bedoeld in het volgende art. 4, tot stand brengt en die zich uit eigen naam en tegen een forfaitaire vergoeding verplicht derden te voorzien van toeristische pakketten;
b) Verkoper, de persoon die toeristische pakketten verkoopt of zich ertoe verplicht deze te verschaffen in de zin van het volgende art. 4, tegen een forfaitaire vergoeding.
c) Consument van toeristische pakketten, de klant, de koper, de verkrijger van een toeristisch pakket of iedere andere eventueel te benoemen persoon, mits deze voldoet aan alle vereiste voorwaarden voor het gebruik van de dienst, uit wiens naam de hoofdcontractant zich verplicht een toeristisch pakket te kopen zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.
d) De Deelnamesom is gelijk aan de totale kosten van accommodatie, exclusief reserveringskosten en aanvullende kosten voor een toeristisch pakket van een hogere categorie.
e) De Pakketprijs is gelijk aan totale prijs van het toeristische pakket.
 

4) DE BETEKENIS VAN TOERISTISCH PAKKET

De betekenis van toeristisch pakket is in dit contract als volgt:
toeristische pakketten betreffen reizen, vakanties en pakketreizen die het resultaat zijn van de vooraf bepaalde combinatie van ten minste twee van de volgende elementen, die worden verkocht of ten verkoop aangeboden tegen een forfaitaire prijs en die een duur hebben van meer dan 24 uur, ofwel inclusief ten minste één nacht:
a) Vervoer;
b) Verblijf;
c) Toeristische diensten die geen aanvulling zijn op het vervoer of het verblijf en die een aanzienlijk deel uitmaken van het toeristische pakket
De consument heeft recht op een kopie van het verkoopcontract van een toeristisch pakket (volgens art. 6 van het Italiaanse besluit D.lgs 111/1995), welk document essentieel is om aanspraak te kunnen maken op het Garantiefonds uit art. 21 van deze algemene voorwaarden van het verkoopcontract.

5) VERPLICHTE INFORMATIE – TECHNISCHE GEGEVENS

a) Gegevens van de vergunning
- Altomincio Family Park: vergunning d.d. 31/3/10 afgegeven door de gemeente Valeggio sul Mincio.
- Camping Village Jolly: vergunning nr. 73 d.d. 27/1/2995 afgegeven door de gemeente Venetië.
- Camping Village Norcenni Girasole Club: vergunning nr. 153 d.d. 4/8/1995 afgegeven door de gemeente Figline Valdarno (FI)
- Camping Village Park Albatros: vergunning nr. 6393 d.d. 14/3/08 afgegeven door de gemeente San Vincenzo.
- I Pini Family Park: vergunning d.d. 30/11/99 afgegeven door de gemeente Rome.
- Camping Village Roma: vergunning nr. 816 d.d. 30/01/2003 afgegeven door de gemeente Rome.
- Camping Village Fabulous: vergunning d.d. 21/7/2005 afgegeven door de gemeente Rome.
- Montescudaio Village
b) Gegevens van de WA-verzekering: Zurich 562A3479.
c) Geldigheid van de catalogus of van het programma buiten de catalogus om: 01/01-31/12.
d) De wijzen en voorwaarden voor het vervangen van een reiziger zijn aangegeven in art. 13 van deze algemene verkoopvoorwaarden.
e) De parameters en criteria voor het aanpassen van de reissom staan aangegeven in art. 8 van deze algemene verkoopvoorwaarden.
 

6) RESERVERINGEN

Het verzoek tot reservering moet worden opgesteld in een speciaal contractformulier, zo mogelijk elektronisch, dat compleet moet worden ingevuld en ondertekend door de klant, die een kopie ervan ontvangt. De reservering is pas geaccepteerd, en het contract afgesloten, op het moment dat de organisator een bevestiging, eventueel telematisch, naar de klant heeft gestuurd en nadat het bedrag van de aanbetaling is ontvangen. Bij reservering van meerdere toeristische pakketten moeten er meerdere reserveringsformulieren worden ingevuld.
Bij bevestiging van de reservering wordt de klant automatisch lid van de Club van Human Company.

7) BETALINGEN

Villages en Family Parks: bij de reservering, oftewel bij de bindende aanvraag, moet als aanbetaling 30% van de deelnamesom van het toeristische verblijf worden betaald, per creditcard of bankoverschrijving; het resterende bedrag van 70% moet ten minste 20 dagen voor de datum van aankomst worden betaald. Als bovengenoemde bedragen niet worden betaald op de vastgestelde data, vormt dat een grond voor de toepassing van de uitdrukkelijke ontbindingsclausule waardoor de verkoper en/of de organisator het recht hebben het contract te ontbinden. Deze mededeling wordt door de verkoper en/of organisator naar het adres van de consument gestuurd. 
Camping in Town: Bij de reservering oftewel bij de bindende aanvraag moet als aanbetaling een bedrag van 30% van de deelnamesom worden betaald; het resterende bedrag moet worden betaald bij aankomst in de structuur.

8) PRIJS:

De prijs van de gepubliceerde toeristische diensten is in Euro.
De prijs van het toeristische pakket wordt bepaald in het contract, met verwijzing naar hetgeen staat aangegeven in de catalogus of in het programma buiten de catalogus om, en naar eventuele aanpassingen van die catalogussen of programma’s buiten de catalogus om die later zijn ingegaan. De prijs kan tot 20 dagen voor vertrek worden gewijzigd en wel uitsluitend als gevolg van veranderingen van:
a) Transportkosten, inclusief brandstofprijs;
b) Rechten en belastingen op bepaalde soorten toeristische diensten, zoals toeristenbelastingen en (lucht)havenbelastingen;
c) Wisselkoersen die van toepassing zijn op de pakketten in kwestie.

9) OPZEGGING DOOR DE CONSUMENT

De consument kan in de volgende hypothetische gevallen het contract opzeggen zonder hiervoor vergoedingen te betalen:
a) Verhoging van de prijs voortkomend uit het voorgaande art. 8 van meer dan 10%;
b) Aanzienlijke verandering van één of meer fundamentele elementen van het toeristische pakket dat door de organisator wordt voorgesteld nadat het contract is afgesloten maar voor het vertrek en waarmee de consument niet akkoord gaat.
Met uitzondering van deze hypothetische gevallen dient de consument die het contract voor vertrek opzegt een vergoeding ten hoogte van de volgende percentages te betalen, naast de reserveringskosten en de eventuele kosten van een pakket van een hogere categorie, en onafhankelijk van de betaalde aanbetaling uit art. 7:

- 10% van de Deelnamesom bij opzegging tot 30 kalenderdagen voor vertrek;
- 25% van de Deelnamesom bij opzegging vanaf 29 tot 21 kalenderdagen voor vertrek;
- 50% van de Deelnamesom bij opzegging vanaf 20 tot 15 kalenderdagen voor vertrek;
- 75% van de Deelnamesom bij opzegging vanaf 14 tot 7 kalenderdagen voor vertrek;
- 90% van de Deelnamesom bij opzegging vanaf 6 tot 3 kalenderdagen voor vertrek;
- 100% van de Deelnamesom bij opzegging vanaf 3 dagen voor vertrek tot aan de vertrekdatum.


 10) WIJZIGING OF ANNULERING VAN HET TOERISTISCHE PAKKET VOOR VERTREK DOOR DE CONSUMENT

De door de klant gevraagde wijzigingen van reeds bevestigde reserveringen zijn niet verplichtend voor de organisator in de gevallen waarin deze niet kunnen worden ingewilligd.
Bij iedere vraag om wijziging van het toeristische pakket door de klant, moet de klant de extra kosten betalen die voor de gevraagde wijziging door de organisator en/of verkoper zijn vastgesteld.
De afname van het aantal deelnemers die hetzelfde toeristische pakket hebben bevestigd, moet worden opgevat als “gedeeltelijke opzegging” en is dus onderhevig aan de bepalingen van art. 9 van deze algemene voorwaarden van het verkoopcontract.

11) WIJZIGING OF ANNULERING VAN HET TOERISTISCHE PAKKET VOOR VERTREK DOOR DE ORGANISATOR

Ledere ingrijpende wijziging van de dienst of van een essentieel onderdeel daarvan die wordt aangebracht door de organisator en/of verkoper, moet door de consument worden geaccepteerd en/of geweigerd. De organisator dient binnen twee werkdagen na de kennisgeving van wijziging deze acceptatie en/of weigering te ontvangen. In geval van weigering, heeft de consument recht op restitutie van de reeds betaalde som of op een toeristisch pakket van gelijke of hogere kwaliteit zonder prijstoeslag; ook heeft hij recht op een toeristisch pakket van lagere kwaliteit, waarbij het prijsverschil wordt terugbetaald.
De consument kan bovengenoemde rechten ook uitoefenen als de annulering het gevolg is van het niet behaalde minimumaantal deelnemers voorzien in de catalogus of in het programma buiten de catalogus, of in gevallen van overmacht of toeval die betrekking hebben op het aangekochte toeristische pakket.
Voor annuleringen die niet het gevolg zijn van overmacht, toeval of het niet behalen van het minimumaantal deelnemers, noch het gevolg van het feit dat de consument niet akkoord gaat met de hem als alternatief aangeboden toeristische dienst, zal de organisator die annuleert de consument het dubbele uitkeren van het bedrag dat de consument heeft betaald en dat de organisator heeft geïncasseerd.

12) WIJZIGINGEN NA VERTREK

Als het de organisator na vertrek om welke reden dan ook, met uitzondering van een persoonlijk feit dat de consument betreft, onmogelijk is een essentieel onderdeel van de diensten die in het contract zijn overeengekomen te leveren, moet de organisator alternatieve oplossingen bieden zonder toeslagen voor de contractant en, indien de geleverde prestaties van lagere waarde zijn dan de afgesproken diensten, de consument dit verschil in waarde volledig terugbetalen. Als er geen enkele alternatieve oplossing mogelijk is, zal de organisator de consument het verschil tussen de kosten van de afgesproken prestaties en die van de uitgevoerde prestaties tot aan het moment van de vervroegde terugreis terugbetalen.

13) VERVANGINGEN

Een klant die afziet van de reis mag zich laten vervangen door een andere persoon, mits:
a) De organisator daar ten minste vier werkdagen voor de vertrekdatum schriftelijk over wordt geïnformeerd, met gelijktijdige kennisgeving van de gegevens van de vervanger;
b) De vervanger voldoet aan alle voorwaarden voor het gebruik van de dienst (volgens art. 89 van de Consumentenwet) en in het bijzonder aan de vereisten betreffende paspoort, visa en gezondheidscertificaten;
c) De vervanger aan de organisator alle onkosten vergoedt voor de vervanging, die hem worden meegedeeld alvorens de overdracht plaatsvindt.
De overdrager en de vervanger zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het restbedrag en van de bedragen voorzien in punt c) van dit artikel.
Voor bepaald diensten is het mogelijk dat een derde dienstenverlener de wijziging van vervanging niet accepteert, ook al is deze binnen de termijn van het voorgaande punt a) uitgevoerd. De organisator is niet aansprakelijk voor het niet accepteren van de wijziging door een derde dienstverlener. Indien een derde dienstverlener de wijziging niet accepteert, wordt dit zo spoedig mogelijk voor vertrek door de organisator meegedeeld aan de betrokken partijen.

14) VERPLICHTINGEN VAN DE KLANTEN

De klanten moeten over een geldig identiteitsbewijs beschikken dat wordt geregistreerd bij aankomst op de plaats van accommodatie voorzien in het contract, evenals over eventueel vereiste verblijfs- en doorreisvisa en gezondheidscertificaten en in ieder geval over de vereiste documenten met betrekking tot nationaliteit en herkomst.
De klanten dienen in ieder geval voor vertrek de algemene informatie over gezondheidsvoorschriften en benodigde reisdocumenten voor het buitenland bij de bevoegde instanties te controleren en zich daaraan aan te passen voor vertrek. Indien de klant dit nalaat, kan de verkoper en/of organisator op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het niet vertrekken van één of meerdere consumenten.
De deelnemers dienen zich verder te houden aan de regels van normale voorzichtigheid en zorgvuldigheid en aan de specifieke regels die in de betreffende landen gelden, aan alle informatie die ze van de organisator en/of de verkoper ontvangen en aan de reglementen en de bestuurlijke en wettelijke voorschriften met betrekking tot het toeristische pakket. Indien de deelnemers zich niet aan de bovengenoemde verplichtingen houden zijn zij aansprakelijk voor alle schade die de organisator en/of verkoper hierdoor zal lijden.

15) CLASSIFICATIE VAN HOTELS

De officiële classificatie van de accommodaties in de catalogus of in ander informatief materiaal is uitsluitend op basis van expliciete, formele officiële aanwijzingen van de bevoegde regionale en nationale instellingen tot stand gekomen.

16) AANSPRAKELIJKHEID

De organisator is aansprakelijk voor schade die de consument ondervindt op grond van het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van de contractueel verschuldigde en door hem uitgevoerde prestaties, tenzij hij bewijst dat het voorval voortkomt uit feiten veroorzaakt door de consument (daarbij inbegrepen zelfstandige initiatieven van de consument tijdens de uitvoering van de toeristische diensten) of uit omstandigheden die niets te maken hebben met de verlening van de diensten voorzien in het contract, uit toeval, uit overmacht, ofwel uit omstandigheden die de organisator met de gebruikelijke professionele toewijding niet redelijkerwijze kon voorzien of oplossen.

17) BEPERKINGEN OP SCHADEVERGOEDING

De schadevergoeding die de organisator is verschuldigd voor persoonlijk letsel kan in geen geval hoger zijn dan de limieten die zijn vastgesteld in de internationale verdragen die door Italië en de Europese Unie zin ondertekend met betrekking tot de niet-nakoming van dienstverleningen die tot zijn aansprakelijkheid hebben geleid.

18) VERPLICHTING TOT HET VERLENEN VAN BIJSTAND

De organisator moet in de mate van bijstand aan de consument voorzien die door het criterium van professionele toewijding is vastgesteld, en uitsluitend met betrekking tot zijn plichten volgens de wet of het contract. De organisator en de verkoper worden vrijgesteld van hun aansprakelijkheid (art. 16 en 17) wanneer het niet of onjuist uitvoeren van het contract te wijten is aan de consument of afhangt van een handeling van onvoorspelbare of onvermijdelijke aard van derden, of door toeval of overmacht.
 

19) KLACHTEN EN OPZEGGINGEN

Ledere nalatigheid bij de uitvoering van het contract moet door de consument onmiddellijk worden betwist opdat de organisator, diens plaatselijke vertegenwoordiger of de begeleider snel voor een oplossing kan zorgen. De consument moet, op straffe van verval, protest indienen door de organisator binnen 10 werkdagen vanaf de datum van terugkeer op de plaats van vertrek een aangetekende brief met ontvangstbewijs te sturen.

20) VERZEKERING

Om gebruik te kunnen maken van de verzekeringspolis van Europe Assistance, die is inbegrepen in de prijs van het toeristische pakket, dient de klant alle velden van het - gedrukte of digitale - reserveringsformulier in te vullen. Klik voor verdere informatie over de verzekering op de: Verzekering.
Camping in Town: De verzekering is niet geldig voor dit type structuren.

21) GARANTIEFONDS

Bij het Algemeen Directoraat van de President van de Ministerraad in Italië is een nationaal garantiefonds opgericht om in het geval van insolventie of faillissement van de verkoper of de organisator de terugbetaling van het betaalde bedrag en de repatriëring van de consument in geval van reizen in het buitenland mogelijk te maken.
Het fonds biedt ook onmiddellijk financiële middelen in geval van gedwongen terugkeer van toeristen uit niet-EU-landen bij noodgevallen die al dan niet toerekenbaar zijn aan het gedrag van de organisator.
De interventiemethoden van het fonds zijn bepaald middels het Italiaanse decreet van de President van de Ministerraad van 23 juli 1999 nr. 349.

22) TOESTEMMING VOOR VIDEO- EN FOTO-OPNAMEN

Met de ondertekening van het verkoopcontract geeft de klant toestemming voor video- en foto-opnamen voor strikt publicitaire doeleinden die op de bestemmingen kunnen worden gemaakt door Elite Club Vacanze en/of door derden die daarvoor toestemming van ECV hebben ontvangen, inclusief voor de verspreiding daarvan online, met volledige inachtneming van de heersende regelgeving betreffende de privacy krachtens het Italiaanse wetsbesluit van 30 juni 2003 nr. 196 en met volledige erkenning van de rechten en bevoegdheden die het besluit bevat. Het verlenen van toestemming door de klant geeft Elite Club Vacanze en/of de door ECV geautoriseerde derden het recht de video- en foto-opnamen te gebruiken voor de doeleinden en de methoden die staan aangegeven in de eerste alinea, tenzij de klant op het moment van de opnamen anders kenbaar maakt.

23) GESCHILLEN

In geval van geschillen en eventuele interpretatieverschillen met betrekking tot de betekenis van de afzonderlijke clausules, geldt de tekst in de Italiaanse taal als uitgangspunt voor de partijen.

#change_passwod

Wachtwoord veranderd

Wachtwoord herstel

Je hebt zonet een nieuw wachtwoord aangevraagd om toegang te krijgen tot de website %s.
Hier zijn je nieuwe inloggegevens:

This website uses cookies for the operation and to record data related to the generation of statistics on Google Analytics. To learn more or to refuse consent to the use of all cookies click here. Continuing navigation or closing this banner you agree to their use.

Sluiten